Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei. (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot Valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Viens mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pakalpojuma saņēmējam jāraksta iesniegums un jāpievieno visi nepieciešamie papilddokumenti;
2. Klātienē, pa pastu vai elektroniski tas jāiesniedz pašvaldībā.

Iesniegumam:
• iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
• iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
• zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese.

Iesniegumam pievieno:
• derīgo izrakteņu atradnes pasi;
• Valsts Vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
• Valsts Vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
• ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, - ar zemes īpašnieku, tiesisko vadītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
• ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
• ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, - lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
• ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, - rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;
• ja atļauju pieprasa pilnvarnieks, tad nepieciešama pilnvara, ja atļauju prasa nomnieks, tad nomas līgums.


Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Ja atklājas, kas iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381496
Fakss: 64381150
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Domes sēdē tiek pieņemts lēmums par atļaujas izsniegšanu.

1. Pakalpojuma saņēmējam jāsamaksā valsts nodeva, 142,29 EUR
2. Jāuzrāda dokuments par valsts nodevas samaksu
3. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus