Atļaujas saņemšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot Valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus. Atļaujas saņemšana ir maksas pakalpojums.
Pakalpojuma saņemšanai maksājama valsts nodeva.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atļauja tiek izsniegta pēc maksājuma apliecinājuma iesniegšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, pakalpojuma saņēmējs klātienē, pa pastu vai elektroniski iesniedz pašvaldībā iesniegumu brīvā formā, kuram ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti.

Iesniegumā norāda šādu informāciju:
1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese;
4. norāde, kā iesniedzējs vēlas saņemt atbildi – personīgi klātienē, vai pa pastu.


Iesniegumam pievieno:
1. derīgo izrakteņu atradnes pasi;
2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
8. Ja atļauju pieprasa pilnvarnieks, tad nepieciešama pilnvara, ja atļauju prasa nomnieks, tad nomas līgums.

Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Ja atklājas, kas iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma saņemšanai maksājama valsts nodeva, 142,29 EUR (Ministru kabineta 01.01.2007. noteikumi Nr.1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi")

Bezskaidras naudas norēķini:
Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Reģ. Nr.90000018622
PVN reģ. Nr. LV 90000018622

AS “SEB Banka” kods: UNLALV2X
Konts: LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

AS “Swedbank” kods: HABALV22
Konts: LV85 HABA 0551 0298 8670 9

VAS “Latvijas pasts” kods: LPNSLV21
Konts: LV33 LPNS 0004 3028 6395 9
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Alūksnes novada dome pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu.
1. Pakalpojuma saņēmējam jāsamaksā valsts nodeva - 142,29 EUR.
2. Jāuzrāda dokuments par valsts nodevas samaksu.  
3. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese