Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ēkai/inženierbūvei/telpu grupai pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu ierosina, lai iegūtu aktuālus datus par ēku/inženierbūvi/telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas dienā un izgatavotu kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtos un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus izmanto, lai objektu nodotu ekspluatācijā, reģistrētu to zemesgrāmatā, un citiem mērķiem.

Uzmērot ēku/inženierbūvi/telpu grupu, tiek iegūti faktiskai situācijai apvidū atbilstoši dati. Atbilstoši iegūtajiem datiem un iesniegtajiem dokumentiem, Kadastra informācijas sistēmā reģistrē teksta un telpiskos datus, kā arī aprēķina ēkas/inženierbūves/telpu grupas kadastrālo vērtību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Informācija par personām, kuras ir tiesīgas ierosināt būvju un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu pieejama sadaļas "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana (1)".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
- līdz 25 d.d. - ēkai līdz 5000 m3, valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai un telpu grupai;
- līdz 32 d.d. vai rakstveidā vienojoties par ilgāku termiņu - ēkai virs 5000 m3 un inženierbūvei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Ēkas, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Īpašums 42,00 EUR
ēkas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 25,90 euro par ēku Apbūves laukuma kvadrātmetrs 0,17 EUR
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR
nereģistrētas ēkas konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā Ēka 7,85 EUR
zemes zem ēkām un pagalmiem noteikšana un norādīšana apbūves plānā Zemes vienība 15,15 EUR
Lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 62,00 EUR
lineāras inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Kilometrs/1000 kvadrātmetru 21,10 EUR
otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 2.2. apakšpunktā minētajai cenai) Daļa 4,10 EUR
Punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana
sākotnējo datu un dokumentu sagatavošana Pasūtījums 42,00 EUR
punktveida inženierbūves kadastrālā uzmērīšana Inženierbūve 15,60 EUR
otrās un katras nākamās inženierbūves daļas kadastrālā uzmērīšana (papildus 3.2. apakšpunktā minētajai cenai) Daļa 4,10 EUR
telpas kadastrālā uzmērīšana, bet ne mazāk kā 5,00 euro un ne vairāk kā 252.90 euro par telpu Kopējās platības kvadrātmetrs 1,09 EUR
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana Vienas būves vai telpu grupas lieta 15,00 EUR
Datu elektroniskā apstrāde un sagatavošana digitālā formā Stunda 19,70 EUR
Būves neesības konstatēšana un attiecīgas informācijas attēlošana apbūves plānā (papildus 1., 2. vai 3. punktā minētajai cenai ) Būve 7,95 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR
Speciālista izbraukums uz objektu, kas atrodas tālāk par 45 kilometriem no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas biroja Izbraukums 11,70 EUR
Valsts zemes dienesta transporta izmantošana Kilometrs 0,47 EUR
Kadastra objekta datu reģistrācija un aktualizācija
jauna kadastra objekta datu reģistrācija, reģistrācijas atteikums vai kadastra datu aktualizācija pēc kadastrālās uzmērīšanas vai aktualizācijas atteikums (nekustamais īpašums, zemes vienība, zemes vienības daļa, būve vai telpu grupa) Kadastra objekts 30,00 EUR
par 21. un katru nākamo telpu vienā telpu grupā (papildus 6.1. apakšpunktā minētajai cenai) Telpa 0,52 EUR
Kadastra datu aktualizācija, tai skaitā ieraksta par būves vai telpu grupas dzēšanu, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, vai aktualizācijas atteikums Viena veida datu aktualizācija par vienu kadastra objektu 9,25 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"