Maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršana (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas un ja:
• tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, kas pārsniedz 240% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, vērtspapīri vai īpašums, izņemot normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais īpašums, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam un piešķirot sociālos pabalstus;
• tā nav iegādājusies nekustamo īpašumu pēdējo 12 mēnešu laikā, izņemot gadījumu, ja nekustamais īpašums ir vienīgais personas (ģimenes) mājoklis vai tas iegūts, privatizējot īrētu dzīvokli, nekustamā īpašuma maiņas gadījumā, mantojuma vai dāvinājuma rezultātā no personas, kura ir radniecībā līdz trešajai pakāpei;
• tā nav noslēgusi uztura līgumu no uztura ņēmēja puses, izņemot gadījumu, ja uztura līgums ir noslēgts ar pirmās pakāpes radinieku un līgumslēdzēji turpina dzīvot nekustamajā īpašumā, kas ir uztura līguma priekšmets. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests) katrā atsevišķā gadījumā izvērtē iesniedzēja un iesniedzēja ģimenes locekļu noslēgtā uztura līguma atbilstību pabalstu saņemšanai;
• tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
• persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par maznodrošinātās ģimenes/personas statusa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt to.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Trūcīgas/maznodrošinātās  ģimenes (personas) statusa saņemšanai  jāiesniedz pašvaldības Sociālajā  dienesta  attiecīgs  IESNIEGUMS  .Parakstot šo iesniegumu, pilngadīgie ģimenes locekļi pilnvaro vienu savu pārstāvi (līdziesniedzēju), kurš veiks nepieciešamās darbības statusa  noformēšanai.
2. Pašvaldības sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar iesniedzēju elektroniski sagatavo IZTIKAS LĪDZEKĻU DEKLARĀCIJU , izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus. Iztikas līdzekļu deklarācijā jānorāda katra ģimenes locekļa ienākumi.
Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ienākumus un saņemtos maksājumus:
• ienākumus no darba un saimnieciskās darbības un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem
• neregulāra rakstura ienākumus (tai skaitā ienākumus no sava īpašuma atsavināšanas) un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu
3. Ja nepieciešamās informācijas nav datu bāzēs, iesniedzējs iesniedz papildus dokumentus.
Deklarācijas aizpildīšanai nepieciešami šādi papildus dokumenti:
• pase vai identifikācijas karte (uzrādīt );
• dzimšanas apliecība (jāuzrāda, ja bērns piedzimis ārpus Latvijas);
• izziņa no darba devēja par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
• izziņa no darba devēja, ja persona  atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā ;
• pārskats no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma / pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem;
• dokuments par uzturlīdzekļu apmēru, ja nav piešķirti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda ;
• izziņa no mācību iestādes par stipendiju un/vai mācību maksu par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem ;
• atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts trim pilniem kalendāra mēnešiem;
• Izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības (30.03.2010. MK Nr. 299 pielikums Nr. 4);
• kvītis/rēķins par pēdējo mēnesi īres un pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana) pakalpojumu maksājumiem;
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 39, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 654 49907, 654 49908
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423700
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki