Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Daugavpils novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Daugavpils novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Izvēlētā teritorija: Daugavpils novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņēmējs var iegūt informāciju par personām, kurām pakalpojuma saņēmēja nekustamajā īpašumā ir spēkā reģistrētā vai deklarētā dzīvesvietas adrese izmantojot elektronisko pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās personas" portālā www.latvija.lv
Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu var klātienē attiecīgajā pagasta pārvaldē. Pagastu pārvalžu kontaktinformācija atrodama mājas lapā http://www.daugavpilsnovads.lv/daugavpils-novada-pagastu-parvaldes
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Manā īpašumā deklarētās personas