Vecuma pensija
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Vecuma pensiju piešķir Latvijā, Eiropas Savienības dalībvalstī vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts līgums, dzīvojošām personām, kuras sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai likumā noteikto vecumu un kurām ir likumā noteiktais apdrošināšanas stāžs. No 2014.gada 1.janvāra pensionēšanās vecums tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu, līdz 2025.gada 1.janvārī tas būs 65 gadi, kā arī apdrošināšanas stāžam no 2014.gada 1.janvāra jābūt ne mazākam par 15 gadiem.
Atsevišķām kategorijām pie noteiktiem nosacījumiem ir paredzēta iespēja pensionēties agrāk.
Piešķirto vecuma pensiju pārrēķina sakarā ar:
• uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas);
• uzkrāto fondēto pensijas kapitālu;
• papildināto apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim;
• papildinātām iemaksām pirms pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas).

Pensijas pārrēķinu veic, pamatojoties uz personas pieprasījumu.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/pensionariemsenioriem/vecuma-pensija
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kurai ir tiesības uz vecuma pensiju
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.28.