Dzīvokļa pabalsts Liepājas pilsētas iedzīvotājiem (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts paredzēts izdevumu daļējai segšanai par:
- dzīvojamās telpas īri vai apsaimniekošanu,
- komunālajiem pakalpojumiem vai ar kurināmā iegādi.

Dzīvokļa pabalstu nepiešķir vai pārtrauc tā izmaksu, ja:
- persona bez objektīva iemesla nav izpildījusi noteiktos līdzdarbības pienākumus;
- persona dzīvoklī, par kuru pieprasīts pabalsts, nedzīvo izņemot skolēnu vai studentu, kurš mācās un ir iesniedzis izziņu no izglītības iestādes (tajā norādīta studiju programma, studiju forma, studiju ilgums, studiju maksa gadā un stipendijas apmērs), un personu, kura ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē;
- dzīvoklis tiek izīrēts;
- ir izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums;
- nav sniegtas pilnīgas un patiesas ziņas;
- pabalsta pieprasītājs vai kāda no kopā ar viņu dzīvojošām personām pēdējo trīs gadu laikā no pabalsta pieprasīšanas dienas sev piederošo nekustamo īpašumu uzdāvinājusi citai personai (izņemot, ja persona uzdāvinājusi savu vienīgo nekustamo īpašumu un turpina tajā dzīvot vai savu īpašumu uzdāvinājusi pirmās vai otrās pakāpes radiniekam).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei/personai, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, kura pamatdzīvesvietu deklarējusi Liepājas pilsētā un kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks un ir noslēgusi rakstisku īres/apsaimniekošanas līgumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Dzīvokļa pabalsta pieprasītājam, ja tas nav nodarbināts, ir jāveic Sociālā dienesta noteiktie līdzdarbības pienākumi.
Brīdinājums
Dzīvokļa pabalstu nav tiesības pieprasīt personai, kura saņem īres un komunālo pakalpojumu maksājumu atvieglojumus par sociālā dzīvokļa īri.
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Par dzīvokļa pabalstu
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 7; 2010.05.13.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.25.