Vienreizēji pabalsti pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm personai ir iespējams saņemt šādus divus vienreizējus pabalstus:
•vienreizējs pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai,
•vienreizējs pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm ir tiesības saņemt personai, kura pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par vienreizēju pabalstu piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm var pieprasīt ne vēlāk kā mēneša laikā no atbrīvošanas dienas.

Pabalsta pieprasītājs (persona, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas vietas) Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
1) iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, pabalsta veidu un mērķi, izmaksas veidu);
2) izziņas kopiju par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas (uzrādot oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Ģenerāļa Baloža ielā
Sociālais dienests Krūmu ielā
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
• Vienreizējs pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai ir valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā (64,03 eiro). To izmaksā kredītiestādē skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja bankas kontā.
• Vienreizējs pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai ir Ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā. To pārskaita pakalpojuma sniedzējam.

Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību. Atteikums tiek nosūtīts ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus