Aizgādnības statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Aizgādņa iecelšana personai ar rīcībspējas ierobežojumu (Liepājas pilsētas Bāriņtiesa)
Īss apraksts:
Aizgādnību nodibina tiesa. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni (personai vai mantojumam). Aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizstāvība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bāriņtiesa mēneša laikā izskata iesniegumu un pieņem lēmumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas kļūt par aizgādni, Bāriņtiesai iesniedz:
1) iesniegumu ar motivētu lūgumu iecelt aizgādni konkrētai personai ar rīcībspējas ierobežojumu. Iesniegums rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi un telefona numuru;
2) dokumentus, kas nepieciešami Bāriņtiesai objektīva lēmuma pieņemšanai:
a. atzinumu par veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus;
b. psihiatra izziņu;
c. narkologa izziņu.
Papildus iesniegumam iesniedzami dokumenti vai citi pierādījumi, kas pamato iesniegumā izteikto lūgumu, piemēram, izziņa par nodarbinātību, ienākumiem u.c. dokumenti pēc Bāriņtiesas pieprasījuma. Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros pieprasa minētos dokumentus no attiecīgajiem speciālistiem vai arī iesnieguma iesniedzējs tos iesniedz Bāriņtiesā personīgi.
Dokumentus var iesniegt gan klātienē, gan pa pastu, gan pa e-pastu, ja dokumenti tiek sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (elektronisko parakstu vēlams uzlikt uz katra iesniedzamā dokumenta atsevišķi).
Iesūtot nepieciešamos dokumentus pa pastu vai e-pastu Bāriņtiesas darbinieki pēc to saņemšanas sazināsies ar iesniedzēju un aicinās ierasties uz pārrunām.

Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izraudzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu no tuvākajiem radiniekiem.

Bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizgādņa rīcību aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā.
Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus. Ja konstatētas kļūdas aizgādņa iesniegtajā norēķinā vai aizgādnībā esošās personas interesēm neizdevīga aizgādņa darbība, Bāriņtiesa dod aizgādnim attiecīgus norādījumus vai lemj par aizgādņa atstādināšanu vai atcelšanu.

Konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 63401992; 63481260; 270881 22 vai apmeklējot Bāriņtiesu apmeklētāju pieņemšanas laikā (24. kab.):
- P.: 9:00 – 12:00
- O.: 9:00 – 12:00
- T.: 14:00 – 18:00
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 22496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Līdz iesnieguma izskatīšanai Bāriņtiesas sēdē tiek organizēta:
a) tikšanās ar atbildīgo Bāriņtiesas speciālistu, kuras laikā tiek noskaidrota nepieciešamā informācija par lietas apstākļiem, iesniedzamajiem dokumentiem utt.;
b) sadarbība ar Bāriņtiesas speciālistu, lai nodrošinātu Bāriņtiesas procesuālo darbību veikšanu – dzīves apstākļu pārbaudi, pārrunas ar ģimenes locekļiem, personu, kurai nepieciešama aizgādnība utt.

2. Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.

Bāriņtiesas lēmumu var saņemt 10 darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 22496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Liepājas pilsētas Bāriņtiesa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: