Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Personai pārmaksātās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir iemaksas, kas 1) veiktas no obligāto iemaksu vai brīvprātīgo iemaksu objekta, kas pārsniedz Ministru kabineta noteikto iemaksu objekta gada maksimālo apmēru; 2) radušās, ja obligātās iemaksas veikusi persona, kas nav bijusi sociāli apdrošinātās personas statusā, vai, ja obligātās iemaksas veiktas atbilstoši tiem sociālās apdrošināšanas veidiem, kuriem persona nav pakļauta; 3) radušās, ja brīvprātīgās iemaksas veiktas, kad persona vienlaikus bijusi arī obligāti sociāli apdrošinātās personas statusā, vai iemaksas veiktas no ienākumiem, kas nesasniedz Ministru kabineta noteikto brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo apmēru, vai arī persona atteikusies no brīvprātīgās pievienošanās valsts pensiju apdrošināšanai par iepriekšējo periodu, kad iemaksas veiktas pēc vecuma pensijas piešķiršanas.
Pakalpojums nodrošina personai iespēju saņemt pārmaksātās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, kuras VSAA aprēķina līdz kalendāra gadam sekojošā gada 1.aprīlim. Personai, kurai aprēķinātas pārmaksātās obligātās iemaksas vai pārmaksātās brīvprātīgās iemaksas, VSAA līdz kalendāra gadam sekojošā gada 31.jūlijam nosūta paziņojumu, kurā informē par aprēķinātajām pārmaksātajām iemaksām. Pārmaksātās obligātās iemaksas vai brīvprātīgās iemaksas, kas nesasniedz valstī noteikto minimālo mēnešalgu attiecīgajā kalendārā gadā, personai netiek atmaksātas kārtējā kalendāra gadā, bet tiek uzkrātas un atmaksātas pēc tā kalendārā gada beigām, kurā tās sasniegušas valstī noteikto minimālo mēnešalgu. Pārmaksātās iemaksas ieskaita saņēmēja kontā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pārskaitīšanu VSAA veic 22 darba dienu laikā no personas pieprasījuma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram. VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Pārmaksātās sociālās apdrošināšanas iemaksas personai jāpieprasa trīs gadu laikā pēc tā kalendārā gada beigām, kurā ir aprēķinātas pārmaksātās sociālas apdrošināšanas iemaksas.
No personai izmaksājamajām pārmaksātajām obligātajām iemaksām tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Brīdinājums
Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.29.