Bezdarbnieka pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Bezdarbnieka pabalstu piešķir personai, kura ir ieguvusi bezdarbnieka statusu, ja personas kopējais apdrošināšanas stāžs bezdarba  gadījumam ir ne mazāks par vienu gadu, un Latvijas Republikā ir veiktas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš ir atguvis darbspējas pēc invaliditātes vai kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bezdarbnieka statuss iegūts viena mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērna ar invaliditāti 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši līdz 31.12.2019. – pabalsta izmaksas ilgums ir 9 mēneši.
Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši no 01.01.2020. – pabalsta izmaksas ilgums ir 8 mēneši.

Plašāku informāciju var iegūt VSAA mājaslapā:
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/bezdarbnieka-pabalsts/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pabalsts tiek piešķirts pēc visas informācijas saņemšanas, bet ne vēlāk, kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Vienlaicīgi nevar saņemt vecāku pabalstu un bezdarbnieka pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts.
Bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur uz laiku, kamēr tiek saņemts slimības vai maternitātes pabalsts.
Brīdinājums
Bezdarbnieka pabalstu piešķir no iesnieguma iesniegšanas dienas VSAA.  Iesniedzot iesniegumu bezdarbnieka statusa iegūšanai NVA, vienlaicīgi var iesniegt iesniegumu arī bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai VSAA.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.10.13.