Kadastra dokumenta atbilstības pārbaude Kadastrā reģistrētajiem datiem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pamatojoties uz personas pieprasījumu, VZD veic kadastra dokumenta vai zemes robežu plāna satura atbilstības pārbaudi Kadastrā reģistrētajiem datiem, to apliecinot ar spiedoga nospiedumu.

Kadastra dokumenta atbilstības pārbaudi veic, ja persona vēlas pārliecināties, vai tai ir nepieciešams apliecinājums par personas rīcībā esošajā kadastra dokumentā (piemēram,  būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, zemes robežu plāns) atspoguļoto datu atbilstību Kadastrā reģistrētajiem datiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:

    1. īpašnieks, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs;
    2. iepriekš minēto personu pilnvarotā persona.

Izņēmums: jebkura persona var pieprasīt zemes robežu plāna atbilstības pārbaudi Kadastrā reģistrētajiem datiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VZD reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), pilnvarotām personām - pilnvara.
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 2006.01.01.)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 2016.01.11.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.31.