Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pēc Jūsu pieprasījuma, VZD sagatavo aktuālu ēkas, telpu grupas vai inženierbūves kadastrālās uzmērīšanas lietu, neapsekojot apvidū.

Aktuāla kadastrālās uzmērīšanas lieta ir nepieciešama, lai būvi vai telpu grupu varētu ierakstīt zemesgrāmatā, sakārtotu mantojuma lietas, izstrādātu būvprojektu, noslēgtu nomas vai īres līgumus, iesniegtu dokumentu kredītiestādēs un citiem mērķiem.

Lai ierosinātu būves, telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
   - ir veikta būves kadastrālā uzmērīšana, dati ir reģistrēti kadastrā un ir sagatavota būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, kas atbilst kadastra dokumenta statusam;
   - Jūs atbildat par to, ka būvi raksturojošā informācija, kas netiek aktualizēta, atbilst faktiskajai situācijai apvidū un kopš pēdējās kadastrālās uzmērīšanas nav mainījušies būvi vai telpu grupu raksturojošie dati.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojuma saņēmēju aprakstu skatīt pie 1. soļa "Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. būves, telpu grupas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
2. kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
       - izņēmums: kopīpašuma gadījumā - jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav - tiesiskajiem valdītājiem - attiecībā uz būves pirmreizējo reģistrāciju Kadastrā;
3. apbūves tiesīgais, ja uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata uzcelta nedzīvojama ēka vai inženierbūve;
4. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus ir noteikusi tiesa vai kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
5. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
6. valsts institūcija vai pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā;
7.  cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
8. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
9. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.

Lai saņemtu pakalpojumu ir jāiesniedz šādi dokumenti:
- iesniegums par kadastrālās lietas sagatavošanu;
- viens no ēkas tiesiskās iegūšanas dokumentiem;
- ja ēka ir adresācijas objekts, bet adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā, papildus ir jāiesniedz pašvaldības lēmuma par adreses piešķiršanu oriģinālu vai tā atvasinājumu;
- pašvaldības lēmums par ēku (būvju) īpašuma nosaukuma piešķiršanu (lauku apvidū), ja tāds piešķirts;
- iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
- labiekārtojuma anketa par katru ēku vai telpu grupu;
- pilnvara, ja pasūtītājs ir īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pilnvarotā persona.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā;
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei.
-  pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...