Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmai (pensiju 2.līmenim) obligāti pievieno personas, kas dzimušas pēc 1971.gada 1.jūlija un ir sociāli apdrošinātas. Personām, kas dzimušas laika periodā no 1951.gada 1.jūlija līdz 1971.gada 1.jūlijam (ieskaitot), ir tiesības pievienoties valsts fondēto pensiju shēmai brīvprātīgi, iesniedzot iesniegumu VSAA.
VSAA nodrošina personu pievienošanu valsts fondēto pensiju shēmai, ieguldījumu plānam un līdzekļu pārvaldītājam un paziņo personai par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka un ieguldījuma plāna reģistrāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku reģistrāciju VSAA veic 30 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Paziņojumus var apstrīdēt viena mēneša laikā no datuma, kad faktiski veikta personas pievienošana shēmai un ieguldījumu plāna reģistrācija, iesniedzot VSAA direktoram adresētu iesniegumu. VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā.
Atgādinājums
Brīdinājums
Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Valsts fondēto pensiju likums
(Saeima; likumi; 2001.07.01.)
Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību
(Ministru kabinets; noteikumi; 272; 2003.06.04.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.31.