Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Daugavpils (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas dome
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Daugavpils pilsētas dome)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Izvēlētā teritorija: Daugavpils
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Īpašniekam (pilnvarotai personai, īrniekam vai citai ieinteresētai personai)  klātienē, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisku parakstu, vai izmantojot tiešsaistes formu, kas pieejama vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv), Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļai jāiesniedz:
1) Iesniegums ar lūgumu pārbaudīt  ziņas par deklarēto dzīvesvietu;
2) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmatu apliecība, akts) vai īres tiesības apliecinošs dokuments (dzīvojamas telpas īres līgums) vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu (jāuzrāda oriģināls);
3) dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvieta (īres līgums, nomas līgums, apakšīres līgums, patapinājuma līgums, spēkā stājušais tiesas spriedums par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām, tiesas sprieduma labprātīgu vai piespiedu izpildi apliecinošs dokuments, vienošanos par mantas sadalīšanu un citi dokumenti, kas apliecina ka personai izbeidzās lietošanas tiesības) jāuzrāda oriģināls;
4) fiziska persona jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls);
5) pilnvarota persona- jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un notariāli apliecināta pilnvara (oriģināls);
6) juridiska persona - uzņēmuma reģistrācijas apliecība un dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu (statūti, pilnvara). Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus juridiskas personas pārstāvis jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda oriģināls);
7) izziņa par īpašumā deklarētajām vai reģistrētajām personām (no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes).
Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404328; 65404301
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404328; 65404301
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits E-pakalpojums
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildi saņem pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404328; 65404301
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki