Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
E-pakalpojuma ietvaros Valsts zemes dienesta (VZD) datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv var pārlūkot šādas VZD veidotās tematiskās kartes:
- Ēkas nolietojums;
- Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums;
- Ēkas galvenais lietošanas veids;
- Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte;
- Pašvaldībām piekritīgā zeme;
- Rezerves fonda zeme un zeme reformas pabeigšanai.

Tematiskajām kartēm ir informatīvs raksturs.

Visas tematiskās kartes ir kā atsevišķs kartes slānis papildus portālā kadastrs.lv esošajiem kartes slāņiem.

Tematiskās kartes var pārlūkot vienu stundu no kartes atvēršanas brīža.

Iespējams izveidot tematiskās kartes skata izdrukas.

Vēršam uzmanību!
- Tematiskā karte satur apjomīgu informāciju, tāpēc var rasties situācija, ka PDF izdrukā netiks attēlotas visas leģendas, bet tikai daļa no tām.
- Tematiskajā kartē ēkas kontūra var nesakrist ar krāsojuma kontūru, jo krāsojums veikts pēc ēkas kontūras kadastra kartē nevis pēc ortofoto kartes.  

Portālā kadastrs.lv pieejamie dati tiek aktualizēti:
1. Kadastra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
2. Valsts adrešu reģistra teksta un telpiskie dati – reizi diennaktī;
3. Vērtību zonējumi - reizi četros gados pie nekustamo īpašumu vērtību zonējumu izmaiņām;
4. No Būvniecības informācijas sistēmas Kadastrā pirmsreģistrēto būvju dati - reizi diennaktī;
5. Topogrāfiskais plāns M1:500 – reizi 1-2 nedēļās;
6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās kartes - Ortofoto karte, Topogrāfiskā karte M1:2000, Topogrāfiskā karte M1:10000, Topogrāfiskā karte M1:50000 - kā fons VZD telpiskajiem datiem – portālā tiek publicēti aktuālākie VZD rīcībā esošie fona materiāli.
Saņēmēji:
Jebkura persona
E-pakalpojumu var saņemt bezmaksas jebkura portālā autentificējusies vai autorizējusies persona.
Termiņš:
E-pakalpojums saņemams tiešsaistē vienu stundu no tematiskās kartes atvēršanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Par pakalpojumu
E-pakalpojuma ietvaros VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv var pārlūkot šādas tematiskās kartes:

1. Ēkas nolietojums:
Tematiskajā kartē ar atšķirīgām krāsām norādītas ēkas pēc to nolietojuma procenta (fiziskā stāvokļa), kas atbilst konkrētā apsekošanas brīdī vizuāli noteiktajam ēkas tehniskajam stāvoklim. Karte noder, lai uzzinātu Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas ēkas nolietojuma procentu un vajadzības gadījumā ierosinātu ēkas datu aktualizāciju.

2. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums:
Tematiskajā kartē ar atšķirīgām krāsām norādīts zemes vienību, kuru sastāvā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, vidējais svērtais kvalitatīvais novērtējums ballēs, ņemot vērā novērtējuma atbilstību kādai no VII kvalitātes grupām. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums tiek noteikts un izmantots zemes kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Karte noder, lai uzzinātu sev piederošās zemes vienības, kuras sastāvā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, vidējo kvalitatīvo novērtējumu, kā arī sniedz pārskatu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu reģionālā mērogā.

3. Ēkas galvenais lietošanas veids:
Ēkas galvenais lietošanas veids raksturo ēkas izmantošanu noteiktai funkcijai. Galveno lietošanas veidu nosaka vietējās pašvaldības būvvalde katrai Kadastra informācijas sistēmā  reģistrētai ēkai un telpu grupai. Tematiskā karte noder, lai noskaidrotu Kadastra informācijas sistēmā  reģistrētas ēkas galveno lietošanas veidu. Identificējot ēku pēc kadastra apzīmējuma, atribūtu tabulā papildus ir pieejama informācija par:
- būves kadastrālās uzmērīšanas laikā  noteikto ēkas tipu, atbilstoši kuram tiek piemērota konkrēta bāzes vērtība ēkas kadastrālās vērtības aprēķinā;
- vērtēšanas modeli (aprēķina formula), kāds ir piemērots attiecīgās ēkas kadastrālās vērtības aprēķinam.  

4. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu karte:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus (turpmāk- lietošanas mērķis) nosaka vietējā pašvaldība kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Zemes vienībai nosaka vienu vai vairākus lietošanas mērķus. Tematiskajā kartē zemes vienības tiek iekrāsotas ar atšķirīgām krāsām atbilstoši dominējošajam lietošanas mērķim (lietošanas mērķu grupai). Ja zemes vienībai noteikti vairāki lietošanas mērķi, tad to sadalījums zemes vienībā tiek attēlots diagrammas veidā. Karte noder, lai uzzinātu kā plašākā mērogā pašvaldība ir noteikusi lietošanas mērķus (būtiski ietekmē kadastrālo vērtību) zemes vienībām.

5. Pašvaldībām piekritīgā zeme:
Tematiskā karte noder, lai noskaidrotu, kurām zemes vienībām noteikts statuss “pašvaldībām piekritīgā zeme”, kas atrodas pašvaldības īpašumā vai var tikt ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

6. Rezerves fonda zeme un zeme reformas pabeigšanai:
Rezerves zeme fondā ieskaitīta zemes reformas laikā fiziskām un juridiskām personām, kā arī valstij vai pašvaldībām nepiešķirtā zeme. Zemes reformas pabeigšanai nodotā zeme ir zemes reformas laikā īpašuma tiesību atjaunošanai nodotā zeme. Tematiskajā kartē ar atšķirīgām krāsām norādītas rezerves zemes fondā ieskaitītās un zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
E-pakalpojumu var saņemt:
1.Portāla kadastrs.lv sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi” -> “Apskatīt tematiskās kartes, atlasīt un lejupielādēt datus” -> “Tematiskās kartes”, autentificējoties ar portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.
2. Portālā Latvija.lv, autentificējoties ar portāla Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem.

Pārtraukta e-pakalpojuma lietošanu, ja nav beidzies e-pakalpojuma lietošanas periods (viena stunda), var atjaunot portāla:
1. Kadastrs.lv sadaļā “Mans portāls->Mans konts->E-pakalpojumu vēsture”, izmantojot pogu “Atvērt karti” pie attiecīgā e-pakalpojuma ieraksta;
2. Latvija.lv sadaļā „Mana darba vieta->Sarakste->Saņemtie”, atkārtoti uzklikšķinot uz e-pakalpojuma saites “Uzsākt e-pakalpojuma izmantošanu”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Tematiskās kartes