Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Vārkavas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Vārkavas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi. Lēmums pakalpojuma pieprasītājam tiek nosūtīts 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma rakstīšana par dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Konkrētās adreses īpašuma pārvaldītājam personīgi jāierodas Vārkavas novada pašvaldībā pie sekretāres Skolas ielā 5 (2.stāvā 10.kabinetā), Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335, un jāuzrāda šādi dokumenti:
• personas pase ar derīgu termiņu vai eID karte (autovadītāja apliecība neder);
• pilnvarotā persona uzrāda pilnvarojumu.
Ir iespējams šo pakalpojumu pieprasīt, elektroniski: 1) iesniedzot iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu. Iesniegums jāsūta uz e-pastu dome@varkava.lv; 2) iesniedzot e-iesniegumu valsts un pašvaldību vienotajā pakalpojumu portālā www.latvija.lv/iesniegums iestādei.
Pilnvarotām personām - tikai klātienē.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei www.latvija.lv
Klātiene Domes kanceleja un sekretariāts
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
Tālrunis: 65329632, 28239646
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@varkava.lv
2. solis / Lēmuma pieņemšana
Novada pašvaldības dome lēmumu pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma saņemšana
Lēmums pakalpojuma pieprasītājam un tam, kura dzīvesvieta tiek anulēta, tiek nosūtīts pa pastu (ierakstītā vēstulē) 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Lēmums pakalpojuma pieprasītājam un tam, kura dzīvesvieta tiek anulēta, tiek nosūtīts pa e-pastu, parakstītu ar e-parakstu, 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Lēmums var tikt nosūtīts arī uz pieprasītāja darba vietu portālā www.latvija.lv.
Par lēmuma saņemšanas kanālu pieteikuma iesniedzējs norāda iesniegumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts dome@varkava.lv
Cits Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt, izmantojot pasta pakalpojumus. Vēstules jāadresē: Vārkavas novada dome, Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV - 5335