Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Daugavpils (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas dome
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas deklarāciju reģistrācija (Daugavpils pilsētas dome)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā ; Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoni un viņu ģimenes locekļi
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Daugavpils
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja personas jauna dzīvesvieta ir Daugavpils pilsētas teritorijā, dzīvesvietas deklarēšanai persona, viņa likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona ierodas Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļā.
Jāiesniedz:
1) Dzīvesvietas deklarācija (skat. veidlapu) - jāiesniedz oriģināls;
2) personu apliecinošs dokuments- jāuzrāda oriģināls;
3) Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (bāriņtiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
4) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara un personu apliecinošs dokuments;
5) ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
6) dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu (oriģināls);
Valsts nodeva par pakalpojumu EUR 4.27
Informācija pārskaitījumam:
Saņēmējs: Daugavpils pilsētas domes norēķinu centrs, Reģ.Nr.90000077325
Bankas konti:
AS "Citadele banka": LV17PARX 0000 8500 6200 0
AS "Luminor": LV29NDEA 0000 0826 2424 2
AS "Luminor": LV47RIKO 000 2011 00442 3
AS"Swedbank" : LV69HABA 0001 4020 4125 0  
AS "SEB banka": LV10UNLA 0005 0111 3052 6
Mērķis: Valsts nodeva par dzīves vietas deklarēšanu
7) lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu persona uzrāda:
- represētas personas apliecību;
- invalīda apliecību;
- pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz noteikto minimālo darba algu - izziņu par pensijas apmēru no VSAA;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību;
- izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
8) deklarējot dzīvesvietu pašvaldības īpašumā:
- Dzīvojamās telpas īres līgums;
- Papildinājums vai pielikums dzīvojamās telpas īres līgumam;
- Dzīvojamas telpas apakšīres līgums;
- Sociālā dzīvokļa īres līgums;
- Līgums par uzturēšanos Sociālajā patversmē;
- Līgums par uzturēšanos Ģimenes atbalsta centrā/patversmē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404328; 65404301
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
Pilnvarotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65404328; 65404301
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki