Informācija meža inventarizācijas veikšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Informācija par zemes vienību ar aktuālajiem kadastra datiem ir nepieciešama meža inventarizācijas veicējam, lai uzsāktu meža inventarizāciju.

Kadastra informācija meža inventarizācijas veikšanai par zemes vienību sastāv no teksta un telpiskajiem datiem. Informāciju var saņemt datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv, noslēdzot ar Valsts zemes dienestu (VZD) līgumu par sadarbību meža inventarizācijas darbu nodrošināšanai.

Ja sadarbības līgums ar VZD nav noslēgts, tad informāciju par papildus samaksu var pasūtīt jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.

Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavo zemes vienības kadastra teksta un telpiskos datus standartizētā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem meža inventarizācijas veikšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var pasūtīt:
Meža inventarizācijas veicējs, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrējies, veic saimniecisko darbību un ir iekļauts Valsts meža dienesta meža inventarizācijas veicēju sarakstā.
Termiņš:
1 stundas laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Noslēdzot līgumu, meža inventarizācijas veicējs informāciju pieprasa datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv sadaļā „Informācija profesionālās darbības nodrošināšanai” –> „Plānošanai un meža inventarizācijai”. Par pakalpojumu VZD piemēro pēcapmaksu, rēķinu izrakstot vienu reizi mēnesī par visiem iepriekšējā mēnesī izpildītajiem klienta pasūtījumiem.

Līguma sagatavošanai nepieciešams aizpildīt pieteikuma veidlapu. Pieteikumu nosūta uz e-pasta adresi klienti@vzd.gov.lv vai pa pastu uz adresi Puškina ielā 14, Rīgā, LV-1050, vai arī iesniedz personīgi Korporatīvo klientu un datu izsniegšanas daļā.
Līgums stājas spēkā, kad tas ir abpusēji parakstīts un reģistrēts VZD līgumu reģistrā. Par līguma reģistrāciju VZD informē elektroniski.

Ja sadarbības līgums ar VZD nav noslēgts, tad informāciju par papildus samaksu var pasūtīt jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā.

Ja nav noslēgts sadarbības līgums ar VZD, pakalpojumu meža inventarizācijas veicējs var saņemt iesniedzot:
1. iesniegumu, kurā norādīts:
        - ziņas par personu, kas pieprasa pakalpojumu;
        - pamatojums informācijas saņemšanai;
        - informācijas  izmantošanas mērķis;
        - zemes vienības, kurā tiek veikta meža inventarizācija, kadastra apzīmējums u.c. informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas sameklēšanu, atlasi;
        - informācijas izsniegšanas veids.
2. pašnodarbinātai personai, kas sniedz meža inventarizācijas pakalpojumus, pirms pasūtījuma veikšanas ir jāuzrāda saimnieciskās darbības Valsts ieņēmumu dienestā reģistrācijas apliecība.

Iesniegumu meža inventarizācijas veicējs iesniedz:
- elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;
- klātienē jebkurā VZD Klientu apkalpošanas centrā;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD Klientu apkalpošanas centra adresi;
- izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Plānošanai un meža inventarizācijai
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
Pasts Rīga
Adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Citi elektroniski kanāli E-adrese
2. solis / Pasūtījuma izpilde
Veicot rēķina par pakalpojumu apmaksu ar maksājuma karti  VZD klientu apkalpošanas centrā, izmantojot tiešsaistes maksājumus (POS terminālu), pasūtītājs sagatavoto informāciju meža inventarizācijas vajadzībām saņem uzreiz.

Ja pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas vai Latvijas pasta) starpniecību, tad informāciju meža inventarizācijas vajadzībām izsniedz pēc maksājuma saņemšanas valsts budžetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pasūtījuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā klientam tiek izsniegti kadastra teksta un telpiskie dati standartizētā formā.

Noslēdzot līgumu, meža inventarizācijas veicējs pieprasīto informāciju saņem datu publicēšanas un e-pakalpojumu portāla www.kadastrs.lv sadaļā "Mans konts".

Ja līgums nav noslēgts, pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos teksta un telpiskos datus pasūtītājam izsniedz (viens no variantiem):
- ievieto portāla www.kadastrs.lv sadaļā “Mans konts”;
- nosūta uz klienta e-pastu vai e-adresi;
- izsniedz klientam klātienē vai nosūta ar pasta starpniecību uz norādīto adresi, ierakstot VZD datu nesējā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Mans konts
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs