Vienreizēja nekustamo īpašumu tirgus datu saņemšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ja ir nepieciešami Nekustamā īpašuma tirgus darījumu dati, iespējams iegūt informāciju par Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā reģistrētajiem darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem (darījuma objekta identifikators, darījuma datums, darījuma summa), kā arī darījuma objektu raksturojošos Kadastra datus (platība, lietošanas veidu, mērķi, istabu skaitu u.tml.).

Darījuma dati ir pieejami grupēti noteiktās standartkopās pa visu Latvijas teritoriju, sākot no 1999.gada.
Viena standartkopa sastāv no datiem par darījumiem ar viena veida objektiem (zemi vai būvēm, zemi un būvēm, vai telpu grupām) viena kalendārā gada laikā noteiktā teritorijā.
Visa Latvijas teritorija sadalīta aktivitātes ziņā līdzīgās 15 grupās. Piemēram, viena standartkopa ir visi dati par darījumiem ar zemi Rīgā 2012.gadā.

Pakalpojums ir pieejams ikvienam interesentam. Datu standartkopas VZD sagatavo elektroniskā veidā MS Excel elektroniskās tabulas (*.xls) formātā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Datus var pieprasīt, iesniedzot rakstisku brīvas formas iesniegumu:
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
- pa pastu, nosūtot iesniegumu pakalpojuma saņemšanai uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi;
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija.

Iesniegumā jānorāda:
–   interesējošā teritorija;
–   darījuma veids (darījumi ar zemi, darījumi ar zemi un būvēm vai darījumi ar telpu grupām);
–   periods (gads);
–   uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods;
–   adrese;
–   bankas rekvizīti (bankas nosaukums, kods, konta numurs);
–   kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts);
–   kādā veidā vēlas saņemt rēķinu (personiski – klātienē VZD, pa pastu vai uz e-pasta adresi).

Pēc iesnieguma saņemšanas, VZD sagatavos un nodos jums priekšapmaksas rēķinu. Pēc rēķina apmaksas, VZD 11 darba dienu laikā sagatavos pieprasītos datus.

Ja tiek pieprasīta vairāk par vienu standartkopu, pirms datu saņemšanas klientam nepieciešams parakstīt licenci, ko izsniedz VZD. Ar izsniegto licenci gala lietotājam vai pakalpojumu sniedzējam VZD atļauj klientam izmantot Nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datus, atbilstoši licencē minētajiem nosacījumiem.

Iespējamie datu izmantošanas noteikumu veidi:
1. gala lietotājam- tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām datus izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
2. pakalpojumu sniedzējam- savām vajadzībām un iekļaut datus sniegtajos pakalpojumos,  bez tiesībām datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis