Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju atlasīt Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos objektus (zemes vienības, zemes vienību daļas, būves vai telpu grupas) pēc iepriekš noteiktiem parametriem:
–  zemes vienības – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, valdošā lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs, lietošanas mērķa, zemes vienība ir/nav apbūvēta;
–  zemes vienības daļas – pēc kadastra apzīmējuma;
–  būves – pēc kadastra apzīmējuma, platības, galvenā lietošanas veida, būves tipa, ekspluatācijas uzsākšanas gada, virszemes stāvu skaita, pazemes stāvu skaitu, būves fiziskā stāvokļa, telpu grupu skaita būvē;
–  telpu grupas – pēc kadastra apzīmējuma, platības, lietošanas veida, zemākā piesaistes stāva, telpu skaita telpu grupā.

Zemes vienības, būves vai zemes vienības daļas var atlasīt, norādot vienu vai vairākus atlases parametrus un iezīmējot interesējošo apgabalu kartē vai iezīmējot kartē konkrētu administratīvo vienību (novadu, pagastu, pilsētu vai ciemu). Neatzīmējot apgabalu vai administratīvo vienību kartē, datu atlase tiks veikta starp visiem kadastra objektiem Latvijas teritorijā. Datu atlase ir iespējama arī telpu grupām.  

Atlasītos kadastra objektus var pārlūkot kartē (izņemot telpu grupas), kā arī saņemt kadastra teksta pamatdatus par tiem.  

Vienā meklēšanas reizē sistēma var atlasīt ne vairāk kā 500 objektus. Ja, veicot datu atlasi, ir atlasīti 500 objekti un konstatēts, ka nav atlasīti visi objekti iezīmētajā apgabalā, kuri atbilst izvēlētajiem parametriem, tad datu atlasei norāda mazāku apgabalu kartē vai precizē meklēšanas parametrus.

Pakalpojuma ietvaros ir pieejami šādi telpiskie dati:  
–  Kadastra informācijas sistēmas telpiskie dati (attēlotas zemes vienību un zemes vienību daļu robežas, būvju kontūras);
–  Valsts adrešu reģistra telpiskie dati (ēku un apbūvei paredzētu zemes vienību adreses, ielu un ceļu viduslīnijas un administratīvās robežas);
–  Nekustamo īpašumu vērtību zonējumu kartes...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. kadastra subjekts  (Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai apbūves tiesīgais)
2. Kopīpašnieku gadījumā:
2.1. viens no kopīpašniekiem aktualizējot datus: nekustamā īpašuma nosaukumu, lietošanas mērķi; kadastra objekta adresi, apgrūtinājumus; būves vai telpu grupas lietošanas veidu, būves tipu vai datus, kas norādīti aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
2.2. visi kopīpašnieki kopā - parējos gadījumos;
3. valdošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs, kurš iesniedzis dokumentu par ceļa servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu, — attiecībā uz nekustamā īpašuma apgrūtinājuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā;
4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu, — attiecībā uz būvi vai telpu grupu bez tiesībām ierosināt ieraksta par būvi dzēšanu;
5. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
6. zemes īpašnieks — attiecībā uz būvēm ar nenoskaidrotu piederību, kuras atrodas uz viņa zemes, vai Kadastra informācijas sistēmā uz viņa zemes reģistrētām apvidū neesošām būvēm ar nenoskaidrotu piederību;
7. persona, uz kuras vārda saskaņā ar tiesas lēmumu nostiprināms pārdotais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana), — attiecībā uz ieraksta par iegūtā nekustamā īpašuma sastāvā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu, bet apvidū neesošu būvi dzēšanu;
8. iepriekšminēto personu pilnvarota persona;
9. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Datu atlašu veidošana
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
E-pakalpojuma saņemšanai, nepieciešams autentificēties ar Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem vai autorizēties ar lietotājvārdu un paroli.

Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz pieprasījums ar tam pievienotiem dokumentiem, pamatojoties uz kuriem vēlaties aktualizēt kadastra objekta datus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus