Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšana Liepājas pašvaldībā (Liepājas pilsētas Pašvaldības policija)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā; Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai deklarētu dzīvesvietu, personai Liepājas pilsētas Pašvaldības policijā jāaizpilda noteikta veidlapa (dzīvesvietas deklarācija) un jāuzrāda šādi dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
• ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu – bērna dzimšanas apliecība (vai citi dokumenti, kuri apliecina likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums u.tml.)),
• ja deklarē bērna, kuram ir 15 gadi un vairāk, dzīvesvietu – bērna pase vai ID karte,
• pilnvarotajai personai – notariāli apliecināta pilnvara,
• ārzemniekiem un bezvalstniekiem – Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība,
2. apliecinājums par valsts nodevas nomaksu  (izdruka par samaksu vai maksājuma uzdevumu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Dzīves vietas deklarēšana
Klātiene Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 019 72
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dzīves vietas deklarēšana pa pastu
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma jeb valsts nodevas samaksa par dzīvesvietas deklarēšanu ir 4,27 eiro. Šo summu var samaksāt uz vietas ar norēķinu karti vai pirms tam internetbankā, bankā vai pastā.

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Reģistrācijas nr.: 90000063185
Konta nr.: LV09UNLA0010188888888
BIC kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: “Valsts nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”

Dokumentu (papīra formā), kas apliecina valsts nodevas samaksu, iesniedz kopā ar dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu.

Valsts nodevu nemaksā:
• personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu (e-pakalpojums: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts),
• politiski represētās personas,
• reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu,
• invalīdi,
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,
• pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu,
• personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Lai saņemtu šos valsts nodevas maksas atvieglojumus, jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas aizpildīšanas un nepieciešamo dokumentu uzrādīšanas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļas darbinieks reģistrē iesniegtās ziņas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē un pretī izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Dzīves vietas deklarēšana
Klātiene Liepājas pilsētas Pašvaldības policijas Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 019 72
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dzīves vietas deklarēšana pa pastu
Adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja, LV-3401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: