Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
VZD  izgatavo jaunus, atsevišķus zemes robežu plānus katrai nekustamā īpašuma sastāvā esošai zemes vienībai, ja esošajā zemes robežu plānā ir attēlotas divas vai vairākas zemes vienības.
Informācija tiek izgatavota, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus un VZD arhīva dokumentus, ja:
- aktuālo zemes robežu plānu sagatavojis VZD vai valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts";
- zemes vienību robežu plāni ir apvienoti vienā (caurauklotā) dokumentā, neizvērtējot plāna sagatavotāju, plānā norādīto lietošanas veidu vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību pēc Kadastra informācijas sistēmas datiem.

VZD nesagatavos zemes robežu plānu, ja:
- plānā norādītie zemes lietošanas veidi vai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi neatbildīs Kadastra informācijas sistēmas datiem un plānu sagatavojis Valsts zemes dienests vai valsts zemes ierīcības firma "Zemesprojekts";
- Kadastra informācijas sistēmā būs ierakstīta atzīme un/vai attēloti telpiskie dati par zemes vienību robežu neatbilstību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā ""Procesa apraksts"" laukā ""1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1.iesniegums brīvā formā ar lūgumu esošā zemes robežu plāna vietā izgatavot katrai zemes vienībai atsevišķu jaunu zemes robežu plānu;
2.zemes robežu plāns, ja tāds ir klienta rīcībā;
3.pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pakalpojumu var saņemt:
- nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
Kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki vai kopvaldītāji kopā vai kāds no tiem uz pilnvarojuma pamata;
- persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
- iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...