Reģistrācija Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kas:
• importē, eksportē, pārvieto augus, augu produktus un citus objektus, kam nepieciešams fitosanitārais sertifikāts vai augu pase;
• vēlas marķēt koksnes iepakojamo materiālu saskaņā ar starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu ISPM 15;
• audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par vienu ha, vai ja kartupeļi paredzēti tirdzniecībai;
• ir normatīvajos aktos par bakteriālās iedegas apkarošanu un izplatības ierobežošanu minēto komercdārzu īpašnieki vai valdītāji.
Ja Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā reģistrēta persona pārtrauc darbības ar augiem un augu produktiem, tā iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā iesniegumu par attiecīgās darbības pārtraukšanu un svītrošanu no reģistra.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas:
• ieved fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus (koksni, stādīšanai paredzētus augus, grieztus ziedus un zarus, dārzeņus, augļus, kartupeļus, augsni, substrātus, graudus) no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis
• audzē kartupeļus platībās, kas lielākas par vienu ha, vai tirgo kartupeļus
• audzē augus vai ražo augu produktus, kuru izplatīšanai vajadzīgas augu pases
• ir Erwinia amylovora saimniekaugu (ābeļu, bumbieru, krūmcidoniju, pīlādžu) komercdārza īpašnieks vai valdītājs
• veic koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi un marķē to
• ražo koksnes iepakojamo materiālu, veic tā termisko apstrādi un marķē to
• izgatavo koksnes iepakojamo materiālu no termiski apstrādātas koksnes un iepakojamo materiālu marķē
• labo vai pārstrādā termiski apstrādātu (marķētu) koksnes iepakojamo materiālu
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
Reģistrācijai reģistrā – bez ierobežojuma, svītrošanai no reģistra – kad persona pārtrauc darbības ar augiem un augu produktiem

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
Reģistrācija reģistrā – desmit darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, svītrošana no reģistra – mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā vai tā reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Ja persona vēlas reģistrēties kā koksnes iepakojamā materiāla marķētājs, papildus jāiesniedz:
• pieteikums piešķirt atļauju koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai
• uzglabāšanas laukumu un noliktavu plāni
• sertifikācijas institūcijas izsniegta atbilstības dokumenta kopija (pievienojama, ja persona veic koksnes termisko apstrādi)
• koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa un koksnes iepakojamā materiāla izgatavošanas un marķēšanas procesa apraksts (instrukcija)

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā;
• piešķir oficiālo reģistrācijas numuru;
vai
• pieņem lēmumu par personas svītrošanu no Profesionālo operatoru oficiālā reģistra.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa Kuldīgā
Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa Valmierā
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas samaksa
• Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR (par reģistrāciju reģistrā) saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 3.1.apakšpunktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").
• Par svītrošanu no reģistra valsts nodeva nav jāmaksā.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
Mērķis: Iesnieguma izvērtēšana personas reģistrācijai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki