Mēslošanas līdzekļa reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā drīkst ražot, iepakot, ievest un tirgot tikai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus un substrātus (izņemot mēslošanas līdzekļus un substrātus, kuriem ir EK marķējums saskaņā ar regulas Nr. 2003/2003 prasībām)
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo, ieved vai iepako mēslošanas līdzekli un substrātu, kam nav EK marķējuma saskaņā ar regulas Nr.2003/2003 prasībām
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Bez ierobežojuma
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
•Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Nepieciešamie dokumenti:
• ražotājs vai ievedējs iesniedz akreditētas laboratorijas izsniegtu testēšanas pārskatu (Eiropas Savienības dalībvalstī un Eiropas Ekonomikas zonas valstī ražotam mēslošanas līdzeklim un substrātam drīkst iesniegt ražotāja izsniegtu testēšanas pārskatu), savukārt par bioloģiski aktīviem savienojumiem augu augšanas veicinātāju sastāvā un dzīvotspējīgiem mikroorganismiem mikrobioloģisko preparātu sastāvā drīkst iesniegt testēšanas pārskatu, kuru izsniegusi zinātniska institūcija, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrēta zinātniskā institūcija; reģistrācijai iesniegtais testēšanas pārskats nedrīkst būt vecāks par 12 mēnešiem
• iepakotājs iesniedz mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrācijas apliecības kopiju
• Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506  21.4.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošas zinātniskās institūcijas izsniegts atzinums par to, ka augu augšanas veicinātājs vai mikrobioloģiskais preparāts devis pozitīvu mēslošanas līdzekļa efektivitātes rezultātu; atzinumā norāda kultūraugu, kas izmantots izmēģinājumā
• etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta teksts ar informāciju latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 52.punktu – mēslošanas līdzeklim (izņemot mikrobioloģisko preparātu), 53.punktu – mikrobioloģiskajam preparātam un 54.punktu – substrātam
• testēšanas pārskats (kopija) par detonācijas drošību amonija nitrāta mēslošanas līdzekļiem ar slāpekļa saturu, kas pārsniedz 28%
• drošības datu lapa, ja tāda paredzēta
• plānoto tirdzniecības vietu saraksts
• informācija par piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru un norādi uz kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija, ka mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas Nr.1069/2009 prasībām, ja mēslošanas līdzeklis vai substrāts satur dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam
• ražotāja rakstiska atļauja pārpakot mikrobioloģisko preparātu, ja to ir paredzēts darīt
• sertifikāts, ko izsniegusi normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktā kontroles institūcija un kas apliecina mēslošanas līdzekļa atbilstību marķēšanai vai etiķetēšanai ar norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība", ja mēslošanas līdzekļa etiķetē, marķējumā un pavaddokumentā paredzēts lietot norādi "Bioloģiskā lauksaimniecība"
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumu Nr.83 “Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību” 2.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti")

Valsts nodevas apmērs:
- par D, E, G vai H identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa reģistrāciju – 71,14 EUR
- par A, B, C, F vai K identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju – 142,29 EUR
- par I identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) pagaidu reģistrāciju vai reģistrāciju – 284,57
(valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) reģistrāciju nemaksā, ja tā ir samaksāta par mēslošanas līdzekļa (mikrobioloģiska preparāta) pagaidu reģistrāciju)
- par J identifikācijas grupā iekļauta mēslošanas līdzekļa reģistrāciju – 142,29 EUR
(par citā grupā reģistrēta mēslošanas līdzekļa pārreģistrāciju J identifikācijas grupā valsts nodevu nemaksā)

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas Nr.90000050138
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9., norādot mēslošanas līdzekļa nosaukumu un aprites posmu, piemēram: par NPK 6-10-20 reģistrāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene
• Pakalpojuma saņēmējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību

Pasts
• Pakalpojuma saņēmējs saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki