Atļauja konvencionālas izcelsmes sēklu un pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Bioloģiskajā lauksaimniecībā ir atļauts izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls.
Pārliecināties, vai ir pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls, iespējams Valsts augu aizsardzības dienesta uzturētajā “Pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklu un sēklas kartupeļu datu bāzē” un “Pieejamā bioloģiskās lauksaimniecības veģetatīvās pavairošanas materiāla datu bāzē”.
Šīs datu bāzes tiek aktualizētas Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 32.punktā noteiktajos termiņos:
• sēklām un sēklas kartupeļiem:
- segto platību dārzeņiem līdz 20.janvārim;
- vasarāju labībai, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, kā arī atklātā lauka dārzeņiem līdz 5.februārim;
- kartupeļiem līdz 5. aprīlim;
- ziemas rapsim, ziemas ripsim līdz 20.jūlijam;
- ziemāju labībai līdz 5.septembrim;
• veģetatīvās pavairošanas materiālam:
- dārzeņiem un citiem lakstaugiem līdz 5.aprīlim;
- zemenēm līdz 20.jūlijam;
- augļu kokiem un krūmogulājiem līdz 10.maijam un 5.septembrim.
Tikai tajā gadījumā, ja pēc noteiktā aktualizācijas termiņa datu bāzēs nav iekļauta informācija par pieejamām bioloģiskas izcelsmes sēklām un veģetatīvās pavairošanas materiālu un attiecīgajai augu sugai nav piešķirta vispārējā atļauja, lauksaimnieks drīkst pieprasīt individuālo atļauju tādu sēklu (sēklu maisījumu) un veģetatīvās pavairošanas materiāla izmantošanai, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauk-saimniecības ražošanas metodi.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par individuālās atļaujas izsniegšanu konvencionālas izcelsmes sēklu un veģetatīvās pavairošanas materiāla izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš:
Sēklām un sēklas kartupeļiem:
• segto platību dārzeņiem no 21.janvāra līdz 30.janvārim
• vasarāju labībai, bietēm, lopbarības augiem, liniem, vasaras rapsim, vasaras ripsim un pārējiem eļļas augiem un šķiedraugiem, atklātā lauka dārzeņiem no 6.februāra līdz 15.jūnijam
• kartupeļiem no 6.aprīļa līdz 15.jūnijam
• ziemas rapsim, ziemas ripsim no 21.jūlija līdz 20.augustam
• ziemāju labībai no 6.septembra līdz 15.oktobrim
Veģetatīvās pavairošanas materiālam:
• dārzeņiem un citiem lakstaugiem no 6.aprīļa līdz 15.aprīlim
• zemenēm no 21.jūlija līdz 30.jūlijam
•  augļu kokiem un krūmogulājiem no 11.maija līdz 20.maijam un no 6.septembra līdz 15.septembrim

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• 20 darbdienu laikā pēc Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 32.punktā noteiktā termiņa, ja iesniegums iesniegts pirms šī termiņa
• 20 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas, ja iesniegums iesniegts pēc Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 32.punktā noteiktā termiņa
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Valsts nodevas samaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Valsts nodevas samaksa
Normatīvie akti:
Noteikumi par valsts nodevu bioloģiskās lauksaimniecības jomā
Apmaksa:
Latvija.lv, Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu veģetatīvā pavairošanas materiāla un sēklu izmantošanai bioloģiskajā lauksaimniecībā, ja šis materiāls un sēklas nav iegūtas, izmantojot bioloģisko lauksaimnieciskās ražošanas metodi Atļauja 7,11 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts nodeva par individuālās atļaujas saņemšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā