Reģistrācija Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, grozījumu izdarīšana vai svītrošana no reģistra
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā jāreģistrējas personām, kas nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas; nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu; tirgo Latvijā sēklas sēklaudzēšanai; ieved sēklas kopējā Eiropas Savienības tirgū.

Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par:
• personas reģistrāciju Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
vai
• grozījumu izdarīšanu reģistrā (ja saņemts personas iesniegums)
vai
• personas reģistrācijas anulēšanu (ja saņemts personas iesniegums)
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma. Ja VAAD mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas nav informējis personu par reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt, uzskatāms, ka persona ir reģistrēta reģistrā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• sēklaudzētājam: ar sēklaudzēšanu saistīto lauku plāni, kuros norādīta platība (ha); lauku vēsture
• sēklu sagatavotājam vai saiņotājam: materiāltehniskās bāzes apraksts, norādot tās piederību; sēklu maisījumu sagatavotājs pievieno informāciju par sēklu maisījumu sagatavošanas iekārtām, kuras nodrošina gatavā sēklu maisījuma viendabīgumu
• sēklu tirgotājam un sēklu ievedējam: informācija par tirdzniecībai paredzēto sēklu izcelsmi, norādot sadarbības partnerus
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Liepājā
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Saldū
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Talsos
Kurzemes reģionālās nodaļas filiāle Ventspilī
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Rīgas reģionālā nodaļa
Valsts augu aizsardzības dienests
Vidzemes reģionālā nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Valsts nodevas samaksa
Pirms pakalpojuma saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva 7,11 EUR vai 2,85 EUR  saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumu Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā” 2.1. vai 2.2.apakšpunktu  (skat. sadaļu "Cita informācija"-"Normatīvie akti")

Valsts nodeva jāiemaksā šādā valsts budžeta kontā:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Piezīmes: Ieņēmumu klasifikācijas kods 9.1.9.9.
Mērķis: Par personas reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
vai
Par izmaiņu veikšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā
Maksājumi: Skatīt maksājumus