Augšņu agroķīmiskā izpēte
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Ikviens lauksaimnieks ir ieinteresēts iegūt augstu un kvalitatīvu ražu. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāveic pareiza, ekonomiski un agronomiski pamatota mēslošana, ko nav iespējams nodrošināt bez zināšanām par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem. Informāciju par agroķīmiskajiem rādītājiem var iegūt, piesakot laukus augšņu agroķīmiskajai izpētei.
Augšņu agroķīmiskā izpēte ietver:
• profesionālu augsnes paraugu ņemšanu atbilstoši sagatavotam plānam;
• augsnes paraugu analīzi akreditētā laboratorijā;
• augsnes agroķīmisko analīžu rezultātu datorizētu apstrādi un novērtējumu;
• augšņu agroķīmiskās izpētes digitālās kartes un agroķīmiskās izpētes materiālu sagatavošanu.
Augšņu agroķīmiskās izpētes materiālos informācija par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem ir izkārtota tabulās, kā arī agroķīmiskās izpētes kartes veidā. Līdz ar to augšņu agroķīmiskās izpētes materiālu izmantošanas iespējas ir ļoti plašas – gan mēslošanas plānošanai, gan kaļķošanas normu aprēķiniem u. c.
Augšņu agroķīmiskās izpētes materiāli ietver arī vispārīgas rekomendācijas augsnes ielabošanas pasākumiem, ja tādi ir nepieciešami, kā arī augsnes agroķīmiskās iekultivēšanas pakāpes novērtējumu. Izvērtējot šo informāciju, lauksaimnieks var plānot attiecīgus augsnes ielabošanas pasākumus tuvākā vai tālākā nākotnē.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izstrādā augsnes paraugu ņemšanas plānu;
• ņem augsnes paraugus atbilstoši plānam;
• veic augsnes paraugu analīzi laboratorijā;
• veic augsnes agroķīmisko analīžu rezultātu datorizētu apstrādi un sagatavo novērtējumu;
• sagatavo augšņu agroķīmiskās izpētes digitālo karti un noformē agroķīmiskās izpētes materiālus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Ne ilgāk kā deviņu mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas
• Ja ir samaksāts pakalpojuma gala rēķins, iespēju robežās (ņemot vērā izpētei pieteikto platību kopējo apmēru gadā un klimatiskos apstākļus) iespējams saņemt arī ātrāk
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums augšņu agroķīmiskajai izpētei
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Iesniegums augšņu agroķīmiskajai izpētei
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1