Mūža pensijas apdrošināšanas polises iegāde, izmantojot valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) kapitālu
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieks, sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, vai vēlāk, valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu var izmantot mūža pensijas polises iegādei. Ja shēmas dalībnieks ir noslēdzis mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, kura noteiktā kārtībā ir licencēta un piedāvā mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus shēmas dalībniekiem, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona - valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks.
Termiņš:
Valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā kapitāla pārskaitīšanu apdrošināšanas sabiedrībai VSAA veic 10 darba dienu laikā pēc tam, kad mūža pensijas apdrošināšanas līgums ar apdrošināšanas sabiedrību kļuvis neapstrīdams.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram. VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā.
Atgādinājums
Vēršoties apdrošināšanas sabiedrībā par mūža pensijas līguma noslēgšanu, obligāti ir jāņem līdzi un jāuzrāda VSAA paziņojums par valsts fondēto pensiju shēmas kapitāla izmaksas iespējām.
Brīdinājums
Pilnvarotajai personai, pieprasot vai saņemot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un pilnvara.
Normatīvie akti
Valsts fondēto pensiju likums
(Saeima; likumi; 2001.07.01.)
Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību
(Ministru kabinets; noteikumi; 272; 2003.06.04.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.01.