Speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā piekrastes un atklātās jūras ūdeņos
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā, kuram pievieno attiecīgos dokumentus. Detalizēta informācija par kārtību, kādā tiek izsniegtas licence, iesnieguma formu un tam pievienojamajiem dokumentiem pieejama Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pretendents, kurš vēlas nodarboties vai jau nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā piekrastes un atklātās jūras ūdeņos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
ZM mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu un izsniedz attiecīgo licenci.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā, kuram pievieno attiecīgos dokumentus.
Kontakti: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981, t.67027660, baiba.ake@zm.gov.lv
Iesnieguma veidlapa:https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/64/59/veidlapa_komercdarbibai_zvejnieciiba.doc
Pakalpojumam ir noteikta valsts nodeva: https://likumi.lv/doc.php?id=197452&from=off (19.punkts)
Valsts nodeva iemaksājama Valsts kases kontā:  https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/dokumentu-iesniegsana-un-pakalpojumi?nid=697#jump
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Iesnieguma iesniegšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Iesnieguma nosūtīšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pretendenta iesnieguma izvērtēšana
Pretendenta iesniegumu izvērtē zemkopības ministra apstiprināta  licencēšanas komisija. Licencēšanas komisija, izvērtējot pretendenta iesniegumu, ņem vērā virkni būtisku kritēriju (pieejamie zvejas limiti, nodokļu parāda esamība, minimālais apgrozījums no saimnieciskās darbības mēnesī uz vienu strādājošo, zvejai izmantojamā zvejas kuģa kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņš, zveju regulējošo tiesību aktu pārkāpumi u.c.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Licences izsniegšana
Pretendents licenci komercdarbībā zvejniecībā saņem klātienē Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu par valsts nodevas samaksu un parakstoties izsniegto licenču reģistrācijas žurnālā.
Lēmums ir pārsūdzams.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki