Speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā piekrastes un atklātās jūras ūdeņos
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā, kuram pievieno attiecīgos dokumentus. Detalizēta informācija par kārtību, kādā tiek izsniegtas licence, iesnieguma formu un tam pievienojamajiem dokumentiem pieejama Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pretendents, kurš vēlas nodarboties vai jau nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā piekrastes un atklātās jūras ūdeņos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
ZM mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu un izsniedz attiecīgo licenci.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
iesnieguma veidlapa komercdarbībai zvejniecībā
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1