Speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā piekrastes un atklātās jūras ūdeņos
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšana komercdarbībai zvejniecībā, kuram pievieno attiecīgos dokumentus. Detalizēta informācija par kārtību, kādā tiek izsniegtas licence, iesnieguma formu un tam pievienojamajiem dokumentiem pieejama Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumi Nr.1015 „Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pretendents, kurš vēlas nodarboties vai jau nodarbojas ar komercdarbību zvejniecībā piekrastes un atklātās jūras ūdeņos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
ZM mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu un izsniedz attiecīgo licenci.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses, viena mēneša laikā no dienas, kad tas stājies spēkā.
Atgādinājums
Licencēšanas komisija, izvērtējot pretendenta iesniegumu, ņem vērā virkni būtisku kritēriju (pieejamie zvejas limiti, nodokļu parāda esamība, minimālais apgrozījums no saimnieciskās darbības mēnesī uz vienu strādājošo, zvejai izmantojamā zvejas kuģa kuģošanas spējas apliecības derīguma termiņš utt.)
Brīdinājums
Zemkopības ministrija ir tiesīga atteikt licences izsniegšanu vairākos gadījumos, kas aprakstīti MK noteikumos.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma uzdevums:
Licenču izsniegšana
Pakalpojuma nozare:
Zivsaimniecība un medniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Zemkopības ministrija
Kontaktinformācija: Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Tālrunis: 67027660
E-pasts: pasts@zm.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.24.