Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam objektam datus aktualizē, ja ir mainījušies tā raksturojošie dati vai dati par kadastra subjektu. Valsts zemes dienests (turpmāk - VZD), aktualizētos datus par kadastra objektu izmanto kadastrālās vērtības aprēķinā.
Nekustamam īpašumam, zemes vienībai, zemes vienības daļai, būvei, telpu grupai reģistrē vai aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu, ja ir iesniegts viens no sekojošiem dokumentiem:
- līdz objekta reģistrācijai zemesgrāmatā, dokuments, kas apliecina, ka  kadastra objekts ir mainījis īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju;
- pašvaldības lēmums par ēkas, zemes vienības vai telpu grupas adreses piešķiršanu, maiņu, likvidāciju, vai par pieraksta formas precizēšanu;
- pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu vai maiņu;
- pašvaldības vai valsts institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;
- Valsts vides dienesta izdots dokuments par zemes vienības atrašanos piesārņotā teritorijā vai dokuments par apgrūtinājuma dzēšanu;
- dokuments, kas apliecina izmaiņas meliorācijas sistēmā;
- dokuments (tiesas spriedums, līgums vai testaments) par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu un tā grafisko pielikumu (šos dokumentus iesniedz atbilstošajā tiesā nevis VZD, ja zemes vienība ir ierakstīta zemesgrāmatā vai dzēšanas gadījumā – servitūta tiesība vai šīs tiesības nodrošinājums ir ierakstīts zemesgrāmatā). Kopīpašuma gadījumā papildus - piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu.;
- Valsts meža dienesta virsmežniecības izdots dokuments par meža zemes kadastrālās vērtības noteikšanu un mežaudzes vērtību vai par zemes lietošanas veidu izmaiņām pēc meža inventarizācijas (gadījumā, ja ir izmaiņas zemes lietošanas veidu platībās);
- pašvaldības būvvaldes izsniegts akts par būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā;
- būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Informācija par personām, kuras ir tiesīgas ierosināt objekta datu aktualizāciju, iesniedzot attiecīgu dokumentu, ir pieejama sadaļas "Procesa apraksts" laukā "1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana".
Termiņš:
5 darba dienas -  ja iesniegts dokuments par: lietošanas mērķa, nosaukuma, adreses, apgrūtinājuma noteikšanu vai maiņu; meža zemes un mežaudzes vērtību; nomu; būves vai telpu grupas pieņemšanu ekspluatācijā, lietošanas veida maiņu vai būves neesību.
10 darba dienas - pārējos gadījumos.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojuma saņemšanai, nepieciešams autentificēties ar Latvija.lv autentifikācijas līdzekļiem – internetbanku, e-parakstu, e-ID – vai autorizēties ar piešķirto lietotājvārdu un paroli.

Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz pieprasījums ar tam pievienotiem dokumentiem, pamatojoties uz kuriem vēlaties aktualizēt kadastra objekta datus.

Pakalpojumu var saņemt:
1. kadastra subjekts  (Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai apbūves tiesīgais)
2. Kopīpašnieku gadījumā:
2.1. viens no kopīpašniekiem aktualizējot datus: nekustamā īpašuma nosaukumu, lietošanas mērķi; kadastra objekta adresi, apgrūtinājumus; būves vai telpu grupas lietošanas veidu, būves tipu vai datus, kas norādīti aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
2.2. visi kopīpašnieki kopā - parējos gadījumos;
3. valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs, kurš iesniedzis dokumentu par servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu, — attiecībā uz nekustamā īpašuma apgrūtinājuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā;
4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu, — attiecībā uz būvi vai telpu grupu bez tiesībām ierosināt ieraksta par būvi dzēšanu;
5. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
6. persona, uz kuras vārda saskaņā ar tiesas lēmumu nostiprināms pārdotais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšana), — attiecībā uz ieraksta par iegūtā nekustamā īpašuma sastāvā Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu, bet apvidū neesošu būvi dzēšanu;
7. iepriekšminēto personu pilnvarota persona;
8. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu „Kadastra datu aktualizācija” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.
E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā kadastrs.lv.

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu:
1. brīvas formas iesniegumu par pasūtījumu;
Ja pakalpojuma pieprasīšanas laikā nav iesniegts rakstisks iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tad:
   1) 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma portāla kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta saņemsiet VZD sagatavotu iesniegumu (pasūtījuma pieteikumu), ko jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
   2) elektroniski parakstītais iesniegums jāiesniedz portāla kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pakalpojuma ieraksta.

2. iesniegumam pievienotos dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Neizmantojot portāla kadastrs.lv e-pakalpojumu, dokumentus pakalpojuma saņemšanai iesniedz:
- nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi.
Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām.
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.  Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
- nosūtot brīvas formas iesniegumu pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Kadastra datu aktualizācija
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...