Dabas datu pārvaldības sistēmas izmantošana
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Dabas datu pārvaldības sistēmā (DDPS) "Ozols" atrodama informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem, tūrisma infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, atlīdzības izmaksu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, valsts reģistra kartogrāfiskiem datiem, bioloģiskās daudzveidības monitoringa datiem un citiem datiem, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā.
Pakalpojums pieejams divos līmeņos – kā publiskam (viesa statusā) un kā autorizētam (reģistrēta lietotāja statusā) lietotājam. Tie savstarpēji atšķiras ar pieejamo datu detalizācijas pakāpi un datu apstrādes iespējām.
DDPS var izmantot arī, saņemot no Dabas aizsardzības pārvaldes ģeotelpisko datu kopu, pamatojoties uz licenci, licences līgumu vai citu līgumu, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība" prasībām.
DDPS turētājs un pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dabas datu pārvaldības sistēmā var reģistrēties valsts un pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēti eksperti, kā arī fiziskās un juridiskās personas, ja persona veic pētījumus vai īsteno projektus dabas aizsardzības jomā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Nereģistrēts lietotājs var uzsākt DDPS lietot uzreiz.
Pārvalde 2 nedēļu laikā pēc iesnieguma (reģistrēta lietotāja pieejas ieguvei) saņemšanas piešķir sistēmas reģistrētā lietotāja tiesības vai arī atsaka.
Ģeotelpisko datu izmantošanas pieprasījumu pārvalde izskata 20 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ir bezmaksas.
Nereģistrētiem lietotājiem pakalpojuma pieprasīšana sistēmas izmantošanai  nav nepieciešama.
Lai varētu izmantot dabas datu pārvaldības sistēmu, tajā reģistrējoties, persona aizpilda piedāvāto iesnieguma veidlapu un iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldei.
Lai saņemtu datu kopas izmantošanas atļauju, persona iesniedz ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījumu. Izmantošanas pieprasījuma veidlapu var aizpildīt un iesniegt elektroniski vai papīra veidā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Dabas datu pārvaldības sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai izmantotu DDPS publisko daļu, ir nepieciešama internet pārlūkprogramma (vēlams Firefox v.3 vai jaunāks), kā arī jāzina sistēmas adrese. http://ozols.daba.gov.lv/pub/. Ērtākai lietošanai ir pieejama lietotāja rokasgrāmata. Šis e-pakalpojums ir pieejams tiešsaistes režīmā un pārlūkoto informāciju var arī izdrukāt. Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs.
Pārvalde 2 nedēļu laikā pēc iesnieguma (reģistrēta lietotāja pieejas ieguvei) saņemšanas piešķir sistēmas reģistrētā lietotāja tiesības vai arī atsaka.
Reģistrēti lietotāji pieslēdzas sistēmai, izmantojot lietotāja vārdu un paroli. https://ozols.gov.lv/ozols/Account/LogOn
Rakstisku vienošanos ar Dabas aizsardzības pārvaldi par sistēmas datu sagatavošanas un izsniegšanas kārtību slēdz šādos gadījumos:
- persona datus pieprasa regulāri;
- pieprasīto datu apjoms ir liels;
- datu sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes vai atlases kritērijus;
- datus izsniedz lejupielādei, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi vai datņu pārsūtīšanas protokola (File Transfer Protocol) serveri.

Reģistrētajam lietotājam papildus publiski pieejamiem sistēmas datiem ir tiesības:
1) lejuplādēt ģeotelpisko informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, izņemot ierobežotas pieejamības informāciju, ko izsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu;
2) iegūt informāciju no meža apsaimniekošanas plāniem, kas izstrādāti saskaņā ar aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
3) iegūt informāciju par plānotajiem un īstenotajiem aizsargājamo teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumiem;
4) iegūt ģeotelpisko informāciju par aizsargājamām teritorijām un mikroliegumiem, par kuros noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem ir izmaksāta kompensācija no valsts vai pašvaldības budžeta.

Ievērojot ģeotelpisko datu kopas izmantošanas pieprasījumā norādīto informāciju par ģeotelpisko datu kopas pieprasītāja statusu, nepieciešamajiem ģeotelpiskajiem datiem, to izmantošanas mērķi un izmantošanas veidu, pārvalde nosaka atbilstošo izmantošanas noteikumu veidu un identificē ģeotelpisko datu kopas kopīgu izmantošanu vai atkalizmantošanu.
Pārvalde 20 dienu laikā pēc izmantošanas pieprasījuma saņemšanas, pamatojoties uz izmantošanas pieprasījumā norādīto informācijas apmaiņas veidu (papīra formā vai elektroniski, izmantojot elektronisko pastu), nosūta izmantošanas pieprasījuma iesniedzējam parakstīšanai ģeotelpisko datu kopas izmantošanas licenci, licences līgumu  vai citu līgumu, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība" prasībām, vai pieprasa precizēt nepieciešamo informāciju.
Licenci, licences līgumu  vai citu līgumu, kas sagatavots atbilstoši minēto noteikumu prasībām, noslēdz rakstveidā. Minēto dokumentu var parakstīt elektroniski, ievērojot normatīvo aktu prasības par elektronisko dokumentu apriti vai izmantojot datu turētāja mājaslapā pieejamos pakalpojumus.
Ģeotelpisko datu kopas saņemšanas veidi:
1) izmantojot pieprasītāja elektronisko datu nesēju;
2) elektroniski uz e-pasta adresi;
3) ar lejupielādes pakalpojumu, izmantojot datu apmaiņas serveri (FTP serveris).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Dabas datu pārvaldības sistēma