Dabas datu pārvaldības sistēmas izmantošana
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Dabas datu pārvaldības sistēmā (DDPS) "Ozols" atrodama informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem, tūrisma infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, atlīdzības izmaksu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, valsts reģistra kartogrāfiskiem datiem, bioloģiskās daudzveidības monitoringa datiem un citiem datiem, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā.
Pakalpojums pieejams divos līmeņos – kā publiskam (viesa statusā) un kā autorizētam (reģistrēta lietotāja statusā) lietotājam. Tie savstarpēji atšķiras ar pieejamo datu detalizācijas pakāpi un datu apstrādes iespējām.
DDPS var izmantot arī, saņemot no Dabas aizsardzības pārvaldes ģeotelpisko datu kopu, pamatojoties uz licenci, licences līgumu vai citu līgumu, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība" prasībām.
DDPS turētājs un pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dabas datu pārvaldības sistēmā var reģistrēties valsts un pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēti eksperti, kā arī fiziskās un juridiskās personas, ja persona veic pētījumus vai īsteno projektus dabas aizsardzības jomā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Nereģistrēts lietotājs var uzsākt DDPS lietot uzreiz.
Pārvalde 2 nedēļu laikā pēc iesnieguma (reģistrēta lietotāja pieejas ieguvei) saņemšanas piešķir sistēmas reģistrētā lietotāja tiesības vai arī atsaka.
Ģeotelpisko datu izmantošanas pieprasījumu pārvalde izskata 20 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Dabas aizsardzības pārvalde
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.15.