Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS REPUBLIKAS TIESLIETU MINISTRIJA
Īss apraksts:
Persona var pieprasīt atkārtoto laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un to saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto laulības apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta, ja tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta dzimtsarakstu nodaļā Latvijas PSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, t.i., līdz 1993. gada 1. septembrim un šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Tiesības pieprasīt laulības apliecību, izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā. Ja laulība šķirta, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju ar atzīmi par laulības šķiršanas faktu saskaņā ar ierakstu laulības reģistrā. Ja laulības šķiršanas fakts reģistrēts Latvijas dzimtsarakstu nodaļā līdz 1993.gada 1.septembrim, iespējams saņemt izziņu no laulības šķiršanas reģistra. Saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās laulības apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva 7.00 euro, uzrādot attiecīgu dokumentu no šīs valsts nodevas atbrīvo personas: 1) ar I vai II invaliditātes grupu; 2) atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 3) atzīta par trūcīgu; 4) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 5) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. Samaksa Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā par izziņu, kas apliecina personas laulības reģistrāciju ir no...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai tos pieprasa tās pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvarojumu latviešu valodā. Pieprasot izziņu par citu personu, jāpierāda sava tiesiskā ieinteresētība un/vai radniecība, jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana notiek viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc priekšapmaksas veikšanas par pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Latvijas valsts portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums " Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana" vai jāiesniedz iesniegums personiski klātienē, vai nosūtot e-pastā uz iestādes oficiālo e-pasta adresi, vai nosūtot pastā, vai kā elektronisku dokumentu ar e-parakstu. Aizpildot iesnieguma veidlapu jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis. Ja pieprasa dokumentu par citu personu, kas ir radinieks, iesniegumā jānorāda personu savstarpējās radniecības pakāpe un nepieciešamības gadījumā šī radniecība jāapliecina ar dokumentiem, jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis. Ja pieprasa dokumentu par citu personu, kas nav radinieks, iesniegumā jānorāda un nepieciešamības gadījumā jāuzrāda dokumenti, kas apliecina tiesiskās ieinteresētības pamatu, dokumenta izmantošanas mērķi. Iesnieguma veidlapas aizpildīšanas aptuvenais laiks no 2 līdz 5 minūtēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830687
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija: Arhīva nodaļa-67830675, 67830677, 67830689, 67830679
Dzimtsarakstu nodaļa-67830681, 67830690
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona atkārtoto laulības apliecību vai izziņu var saņemt personiski e-pakalpojumā izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai arī izziņu saņemt savā e-pastā kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Nepieciešamie dokumenti: 1) Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments; 2) ja pieprasa par radinieku, radniecību apliecinošie dokumenti; 3) ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti; 4) pilnvarotajai personai papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara latviešu valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Parādīt visus...