Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Persona var pieprasīt atkārtoto miršanas apliecību vai izziņu par miršanas fakta reģistrāciju un saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto miršanas apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta, ja tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta dzimtsarakstu nodaļā Latvijas PSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, t.i., līdz 1993. gada 1. septembrim un šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās miršanas apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva 7.00 euro, uzrādot attiecīgu dokumentu no šīs valsts nodevas atbrīvo personas: 1) ar I vai II invaliditātes grupu; 2) atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 3) atzīta par trūcīgu; 4) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 5) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Maksa Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā par izziņu, kas apliecina personas miršanas reģistrāciju ir no 3.00 euro līdz 7.00 euro. Izziņu var saņemt arī elektroniska dokumenta veidā ar drošu elektronisko parakstu personas norādītajā elektroniskajā pasta adresē. Izziņu par miršanas reģistrāciju var saņemt steidzamības kārtībā piecu darba dienu laikā. Samaksai par paātrināto pakalpojuma sniegšanu piemēro koeficientu 3. Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas. Iesniedzot iesniegumu klātienē Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, apmaksu  par pakalpojumu var veikt tikai ar bankas norēķinu karti. Tieslietu ministrijā no maksas par izziņas sagatavošanu atbrīvo personas: 1) kuras atrodas pilnā valsts...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Mirušās personas radinieki, norādot dokumenta izmantošanas mērķi, vai cita persona, pierādot savu tiesisko ieinteresētību un norādot  dokumenta izmantošanas mērķi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoša dokumenta atkārtota izsniegšana notiek viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un dokuments tiek sagatavots pēc priekšapmaksas veikšanas par pakalpojumu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Latvijas valsts portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana" vai "Iesniegums iestādei", vai personiski jāiesniedz iesniegums klātienē, vai nosūtot e-pastā uz iestādes oficiālo e-pasta adresi iesniegumu, kas parakstīts ar e-parakstu, vai to iestādei nosūtot ar pasta starpniecību. Iesniegumā jānorāda savstarpējā radniecība, jāpievieno savstarpējo radniecību apliecinošie dokumenti un jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis. Ja pieprasa dokumentu par personu, kas nav radinieks, iesniegumā jānorāda tiesiskās ieinteresētības pamats un jāuzrāda dokumenti, kas to apliecina. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti citā Eiropas Savienības valstī, jābūt notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti valstī ārpus Eiropas Savienības, jābūt apliecinātiem ar Apostille un arī notariāli tulkotiem latviešu valodā. Iesnieguma veidlapas aizpildīšanas aptuvenais laiks no 2 līdz 5 minūtēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv
Klātiene Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Adrese: Aleksandra Čaka iela 38A, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 67830687
Fakss: 67830673
Cita kontaktinformācija: Arhīva nodaļa-67830675, 67830677, 67830689, 67830679
Dzimtsarakstu nodaļa-67830681, 67830690
Darba laiki
Cits Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona atkārtoto miršanas apliecību vai izziņu var saņemt personiski e-pakalpojumā izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā vai Dzimtsarakstu departamentā vai arī saņemt izziņu savā e-pastā kā elektronisku dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.
Nepieciešamie dokumenti:
1) Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments;
2) ja pieprasa par radinieku, radniecību apliecinošie dokumenti;
3) ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti;
4) pilnvarotajai personai papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara latviešu valodā vai pilnvara ar tulkojumu latviešu valodā, ja tā sastādīta citas valsts valodā.
Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti kādā no Eiropas Savienības valstīm jābūt pievienotam notariālam tulkojumam latviešu valodā. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti valstī ārpus Eiropas Savienības jābūt apliecinātiem ar Apostille un ar notariālu tulkojumu latviešu valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aglonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aizputes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aknīstes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alojas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Parādīt visus...