Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Lēmuma par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu mērķis ir dot iespēju bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunot zemes īpašuma tiesības lauku apvidos, tādējādi nodrošinot zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno īpašuma tiesības uz zemi, atdodot dabā viņu bijušo zemes īpašumu vai tā daļu (zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā bija fiziskas personas īpašumā) vai piešķirot īpašumā līdzvērtīgu zemi citā vietā attiecīgā pagasta vai rajona robežās, vai arī citos republikas pagastos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:

    1. bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks;
    2. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai ierosinātu lēmuma par īpašumtiesību atjaunošanu sagatavošanu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:
1. īpašuma tiesību atjaunošanai pieprasītā zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta, izgatavoti zemes robežu plāni un kadastrālās uzmērīšanas dati reģistrēti Kadastrā;
2. ir pieņemts pagasta pašvaldības vai zemes komisijas  lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā;
3. ir pieņemts pagasta zemes komisijas lēmums (atzinums) par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu;
4. bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem var atjaunot īpašuma tiesības, ja VZD rīcībā ir dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības (mantinieku gadījumā - viņu radniecību apliecinoši dokumenti).

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1. iesniegums par lēmuma pieņemšanu īpašuma tiesību atjaunošanai;
2. attiecīgās pašvaldības izdota izziņa par zemes faktisko lietotāju, ja noteiktajā kārtībā nav pieņemts lēmums par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā fiziskai personai;  
3. ēku (būvju) piederību apliecinošu dokumentu, ja uz īpašumtiesību atjaunošanai pieprasītās zemes vienības atrodas pieprasītājam piederoša ēka (būve);
4. pašvaldības izziņu par ēku (būvi) ar nenoskaidrotu piederību, ja uz īpašumtiesību atjaunošanai pieprasītās zemes vienības atrodas ēka (būve) ar nenoskaidrotu piederību;
5. pilnvara, ja ierosinātājs ir bijušā zemes īpašnieka vai viņa mantinieka pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā);
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...