Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Lēmuma par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu mērķis ir dot iespēju bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjaunot zemes īpašuma tiesības lauku apvidos, tādējādi nodrošinot zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem atjauno īpašuma tiesības uz zemi, atdodot dabā viņu bijušo zemes īpašumu vai tā daļu (zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā bija fiziskas personas īpašumā) vai piešķirot īpašumā līdzvērtīgu zemi citā vietā attiecīgā pagasta vai rajona robežās, vai arī citos republikas pagastos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:

    1. bijušais zemes īpašnieks vai viņa mantinieks;
    2. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VZD reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos
(Saeima; likumi; 1997.11.27.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos
(Augstākā Padome; likumi; 1990.11.21.)
Par zemes privatizāciju lauku apvidos
(Augstākā Padome; likumi; 1992.09.01.)
Par zemes komisijām
(Augstākā Padome; likumi; 1990.07.10.)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 2006.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 2016.01.11.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.30.