Specializētā datu atlase par kadastra objektu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (VZD) var sagatavot speciālās datu atlases no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem.

Atbilstoši Jūsu pieprasījumā norādītajam datu apjomam un veidam VZD sagatavo un izsniedz Kadastra aktuālos un vēsturiskos (iepriekš reģistrētos) datus. Aktuālie kadastra dati ir pēdējie (jaunākie) Kadastrā reģistrētie dati, kādi ir pieejami informācijas sagatavošanas brīdī.

VZD izsniedz kadastra informāciju, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas. Pieprasot informāciju, kam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, jānorāda pamatojums informācijas saņemšanai un mērķis, kādam tā tiks izmantota.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana" norādītā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

- dati par nekustamo īpašumu un/vai tā objektiem reģistrēti Kadastrā;
- pieprasot kadastra informāciju, ir iespējami precīzi jānorāda izsniedzamās informācijas apjoms un sastāvs, kritēriji (nosacījumi) pēc kuriem veicama datu atlase, kā arī izsniegšanas veids;
- ja tiek pieprasīta kadastra informācija, kas satur fizisko personu datus, jāaizpilda ierobežotas pieejamības informācijas pieprasījuma veidlapa, kurā norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā pieprasīta;
- ja kadastra informācija tiek pieprasīta atkalizmantošanai, iesniegumā jābūt norādei par preci vai pakalpojumu, kura izveidei pieprasa informāciju.

Pakalpojumu var saņemt:

1. jebkura persona var saņemt kadastra informāciju, kas nesatur ierobežotas pieejamības informāciju;
2. kadastra informāciju, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var saņemt:
        - īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, tai skaitā viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
        - trešā persona, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā ir norādīts informācijas pieprasījuma pamatojums un izmantošanas mērķis, kā arī atspoguļotas saistības izmantot informāciju mērķiem, kādiem tā ir pieprasīta;
        - iepriekšminēto personu pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu), uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai VZD oficiālo e-adresi;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu;
- pa pastu, nosūtot iesniegumu pakalpojuma saņemšanai uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi;
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts