Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) izsniedz arhīva materiālus, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas, Fizisko personu datu apstrādes likumā un  Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) noteiktos ierobežojumus.

Pieprasot arhīva materiālus, kas var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, fiziskas personas datus, telpu grupas plānu, stāva plānu un inženierbūves plānu, kā arī citus datus un dokumentus, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu, u.c.), personai rakstveida pieprasījumā jānorāda informācijas izmantošanas pamatojums un mērķis, sniedzot skaidrojumu par to, kāpēc informācija ir nepieciešama, kā un kur to izmantos.

Dokumenta atvasinājumu (kopijas, noraksta vai izraksta veidā) sagatavo no dokumenta:
- kura autors ir VZD;
- kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājumu izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

Piemēram, VZD sagatavo šādus izrakstus:
- Zemes komisijas (lauku apvidos) lēmuma protokola izrakstu;
- Izrakstu par telpu grupu no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas.  

Dokumenta kopiju, izrakstu, norakstu sagatavo, ja dokuments ir VZD rīcībā un atrodas arhīva glabātavā.  Dokumenta atvasinājumus var izstrādāt arī no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja VZD rīcībā ir elektroniski parakstīts dokuments, tad tā atvasinājumu var saņemt tikai papīra formā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
5 darba dienas - dokumenta kopijas saņemšana
11 darba dienas - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pasūtījuma reģistrācija
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Pakalpojuma cenai papildus pieskaita maksu par sagatavoto dokumentu vai citu materiālu nosūtīšanu pakalpojuma pieprasītājam saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja spēkā esošajiem izcenojumiem.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Elektroniskā pakalpojuma pasūtīšana vai saņemšana klātienē Pieprasījums 4,30 EUR
Izraksta vai noraksta sagatavošana (tai skaitā caurauklošana, numurēšana un apliecināšana) Dokuments 14,15 EUR
Kadastrālās uzmērīšanas lietas vai tās papildu oriģināla eksemplāra sagatavošana Vienas būves vai telpu grupas lieta 15,00 EUR
Arhīva dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana:
arhīva dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Dokuments 3,00 EUR
arhīva dokumenta kopijas sagatavošana un izsniegšana Lieta 15,00 EUR
Speciālista konusltācija par arhīva lietā esošiem dokumentiem Pieprasījums 7,45 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR
kopiju caurauklošana, numurēšana, apliecināšana Caurauklots dokuments 4,25 EUR
dokumenta, tai skaitā, kopijas, apliecināšana Apliecinājums 1,85 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"