Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk-VZD) izsniedz arhīva materiālus, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas, Fizisko personu datu apstrādes likumā un  Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti) noteiktos ierobežojumus.

Pieprasot arhīva materiālus, kas var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju (piemēram, fiziskas personas datus, telpu grupas plānu, stāva plānu un inženierbūves plānu, kā arī citus datus un dokumentus, kas satur būves iekštelpu plānojumu grafisko attēlojumu, u.c.), personai rakstveida pieprasījumā jānorāda informācijas izmantošanas pamatojums un mērķis, sniedzot skaidrojumu par to, kāpēc informācija ir nepieciešama, kā un kur to izmantos.

Dokumenta atvasinājumu (kopijas, noraksta vai izraksta veidā) sagatavo no dokumenta:
- kura autors ir VZD;
- kuru VZD ir saņēmis no citas valsts un pašvaldību iestādes, vai no privātpersonas, ja normatīvajos aktos nav noteikts, ka dokumentu atvasinājumu izgatavošanai nepieciešama dokumenta autora piekrišana.

Piemēram, VZD sagatavo šādus izrakstus:
- Zemes komisijas (lauku apvidos) lēmuma protokola izrakstu;
- Izrakstu par telpu grupu no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas.  

Dokumenta kopiju, izrakstu, norakstu sagatavo, ja dokuments ir VZD rīcībā un atrodas arhīva glabātavā.  Dokumenta atvasinājumus var izstrādāt arī no dokumenta oriģināla noraksta, izraksta vai kopijas, ja tie izstrādāti un apliecināti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja VZD rīcībā ir elektroniski parakstīts dokuments, tad tā atvasinājumu var saņemt tikai papīra formā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
5 darba dienas - dokumenta kopijas saņemšana
11 darba dienas - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VZD reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.29.