Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (VZD) līdz nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem reģistrē vai dzēš atzīmi par atsavināšanas aizliegumu Kadastra informācijas sistēmā sekojošiem objektiem:
- dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
- dzīvoklim, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai vai likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā;
- būvei, kas neietilpst zemesgrāmatā ierakstīta vai ierakstāma nekustamā īpašuma sastāvā un saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 19.pantu nav ierakstāmas zemesgrāmatā.

Atzīmi par atsavināšanas aizliegumu ieraksta, pamatojoties uz:
– zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījums (rīkojums), kurā norādīts izpildē esošās lietas numurs;
– maksātnespējas procesa administratora pieteikums par maksātnespējas atzīmes ierakstīšanu un tiesas lēmuma noraksts par administratora iecelšanu;
– nodokļu administrācijas iesniegums un lēmums par prasības nodrošinājuma atzīmes ierakstīšanu (aizlieguma atzīme) saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 26.1 panta;
– kriminālprocesa virzītāja iesniegums un lēmums par aresta uzlikšanu mantai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 361.panta trešo daļu.
– personas - pakalpojuma pieteicēja vai tiesas iesniegums (uz tiesas nolēmuma par prasības nodrošināšanu pamata);
– kadastra subjekta (īpašnieka) pieprasījums ar tam pievienotiem dokumentiem:
– tiesas lēmums par prasības nodrošināšanu;
– dokuments, pamatojoties uz kuru var dzēsts Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto atsavināšanas aizliegumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
1. zvērināts tiesu izpildītājs;
2. nodokļu administrētājs;
3. maksātnespējas procesa administrators;
4. kriminālprocesa virzītājs;
5. tiesa vai persona – pakalpojuma pieteicējs uz tiesas lēmuma pamata;
6. kadastra subjekts vai tā pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu vai pieteikumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Cēsis