Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (VZD) līdz nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā pamatojoties uz attiecīgiem dokumentiem reģistrē vai dzēš atzīmi par atsavināšanas aizliegumu Kadastra informācijas sistēmā sekojošiem objektiem:
- dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
- dzīvoklim, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" vai likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" noteiktajā kārtībā;
- būvei, kas neietilpst zemesgrāmatā ierakstīta vai ierakstāma nekustamā īpašuma sastāvā un saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 19.pantu nav ierakstāmas zemesgrāmatā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt:
1. zvērināts tiesu izpildītājs;
2. nodokļu administrētājs;
3. maksātnespējas procesa administrators;
4. kriminālprocesa virzītājs;
5. tiesa vai persona – pakalpojuma pieteicējs uz tiesas lēmuma pamata;
6. kadastra subjekts vai tā pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VZD reģionālās nodaļas (turpmāk - reģionālā nodaļa) amatpersonas administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot reģionālajā nodaļā, kura izdevusi administratīvo aktu, VZD ģenerāldirektoram adresēto attiecīgu iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 1995.04.01.)
Civilprocesa likums
(Saeima; likumi; 1999.03.01.)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Par Valsts ieņēmumu dienestu
(Saeima; likumi; 1993.11.25.)
Tiesu izpildītāju likums
(Saeima; likumi; 2003.01.01.)
Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju
(Augstākā Padome; likumi; 1992.01.01.)
Kriminālprocesa likums
(Saeima; likumi; 2005.10.01.)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 2006.01.01.)
Valsts zemes dienesta nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 971; 2011.12.24.)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 263; 2012.05.03.)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 2016.01.11.)
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 558; 2018.09.07.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.10.21.