Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts kadastra informācijas sistēmā maina vai aktualizē datus par kadastra subjektu  -  īpašnieku, tiesisko valdītāju, lietotāju vai apbūves tiesīgo, ja īpašuma, valdījuma, lietojuma vai apbūves tiesības uz kadastra objektu (nekustamo īpašumu kā īpašuma objektu kopumu, kā arī zemes vienību, būvi, telpu grupu vai zemes vienības daļu) ieguvusi cita persona vai mainījušies kadastra subjekta dati.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Datu aktualizāciju par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā var ierosināt:
- tiesiskais valdītājs;
- lietotājs, kas minēts zemes reformu un privatizāciju regulējošos likumos;
- iepriekš minēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai aktualizētu kadastra subjekta datus Kadastrā, persona iesniedz:
1) iesniegumu kadastra subjekta datu aktualizācijai Kadastrā, kuram pievieno:
–  attiecībā uz nekustamo īpašumu, kas nav reģistrēts zemesgrāmatā:
     –  Tiesas lēmumu par izsoles akta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;
     –  Mantojuma apliecību;
     –  Tiesas spriedumu, no kura izriet, ka kadastra subjektam ir izbeigts tiesiskais valdījums;
     –  Tiesas spriedumu par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu.
–  attiecībā uz būvēm, kuras saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 19. pantu, nav ierakstāmas zemesgrāmatā, kāds no iepriekš minētajiem dokumentiem vai darījuma dokuments (piem., pirkuma līgums);
2)  pilnvarojumu apliecinošs dokuments, ja pasūtītājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu  (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...