Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma sastāva maiņu veic, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu vai, lai grozītu nekustamā īpašuma sastāvu.

Nekustamā īpašuma sastāva maiņu veic zemesgrāmatā ierakstītiem nekustamiem īpašumiem - zemes īpašumam (sastāvā tikai zeme vai zeme un būves), būvju īpašumam (sastāvā tikai būves) un dzīvokļa īpašumam.

Izņēmuma gadījums: zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valsts vai pašvaldība attiecībā uz sev piekrītošo un piederošo zemi var veidot nekustamo īpašumu un grozīt tā sastāvu pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā.

Zemes vai zemes un būves īpašuma sastāvu groza:
- no tā atdalot nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību vai zemes vienību un uz tā esošajām būvēm), veidojot jaunu nekustamo īpašumu vai pievienojot to citam nekustamajam īpašumam;
- tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu, atdalot to no cita nekustamā īpašuma;
- apvienojot reģistrētus nekustamos īpašumus vienā nekustamajā īpašumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt jebkura persona.
Plašāka informācija ir pieejama sadaļā "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var saņemt:
1. nekustamā īpašuma īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;
2. kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata;
3. valsts institūcija un vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”;
4. vietējā pašvaldība - attiecībā uz zemes reformai paredzēto zemi;
5. valsts institūcija un vietējā pašvaldība, kurai likumā par attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām uzlikts pienākums atsavinātos nekustamos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā, - attiecībā uz atdalīto (atsavināto) un paliekošo (neatsavināmo) nekustamā īpašuma objektu;
6. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
7. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
8. iepriekšminēto personu pilnvarota persona;
9. zemes kadastrālais uzmērītājs uz kadastra subjekta iesnieguma pamata, ja tiek veikta zemes kadastrālā uzmērīšana.


Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:  
- nekustamo īpašumu veidojošie nekustamā īpašuma objekti (zemes vienības, ēkas, telpu grupas) ir reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma prasībām (atbilstoši jaunajai situācijai pēc sadales un/vai apvienošanas);
- mainīt nekustamā īpašuma sastāvu var tikai zemesgrāmatā reģistrētajam nekustamajam īpašumam, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;
- no nekustamā īpašuma var atdalīt zemes vienību, kurai ir izgatavots atsevišķs zemes robežu plāns;
- vienā nekustamā īpašuma sastāvā  var iekļaut vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam piederošās būves.

Pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz:
- iesniegumu, kurā norāda nekustamā īpašuma numuru un atdalāmas zemes vienības kadastra apzīmējumu, kā arī nekustamā īpašuma numuru, kuram vēlas pievienot zemes vienību;
- pilnvarotai personai – pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams saņemt, izmantojot portālā kadastrs.lv e-pakalpojumu „Nekustamā īpašuma sastāva maiņa” sadaļā „Elektroniskie pakalpojumi -> Portālā -> Pasūtīt pakalpojumu”.
E-pakalpojums pieejams kadastra subjektam, reģistrējoties portālā kadastrs.lv.

Pakalpojuma saņemšanai persona pasūtījumam pievieno ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstītu  Valsts zemes dienesta (turpmāk –VZD) sagatavoto iesniegumu par pasūtījumu. VZD iesniegumu par pasūtījumu sagatavo 2 darba dienu laikā no pasūtījuma pieprasīšanas datuma un ievieto to parakstīšanai portālā kadastrs.lv sadaļā „Mans portāls -> Mans konts -> Mani pasūtījumi VZD -> Datnes” pie attiecīgā pasūtījuma ieraksta.

Pakalpojuma saņemšanai persona var arī iesniegt brīvas formas rakstisku iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laka zīmogu.

Neizmantojot portālā kadastrs.lv e-pakalpojumu, iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem pakalpojuma saņemšanai iesniedz:
- nosūtot pa e-pastu brīvas formas elektronisku iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus (piem., pilnvaru), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants;  Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
- pa pastu  (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Kadastrs.lv: Nekustamā īpašuma sastāva maiņa
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...