Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas un juridiskas personas (nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
Iesnieguma veidlapa.
Īpašuma vai īres tiesību apliecinošs dokuments, vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustāmo īpašumu;
Dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarēšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bēnes pagasta pārvalde
Bēnes pagasta pārvaldes Ukru pagasta klientu apkalpošanas punkts
Lielauces pagasta pārvalde
Lielauces pagasta pārvaldes Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Fiziskai personai jāuzrāda pase;
Pilnvarotai personai – arī notariāli apstiprināta pilnvara;
Juridiskai personai – arī uzņēmuma reģistrācijas apliecība, kas apliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu (statūti, pilnvara).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bēnes pagasta pārvalde
Bēnes pagasta pārvaldes Ukru pagasta klientu apkalpošanas punkts
Lielauces pagasta pārvalde
Lielauces pagasta pārvaldes Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: