Zemes ierīcības projekta izstrāde, saskaņošana un akceptēšana (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ierosinātājs iesniedz Auces novada pašvaldības Attīstības nodaļā iesniegumu par projekta izstrādi un grafisko pielikumu, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas; Auces novada pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, norādot projekta izstrādes nosacījumus; zemes ierīkotājs izstrādā projektu; zemes ierīkotājs projekta grafisko daļu saskaņo ar noteiktajām personām un institūcijām; zemes ierīkotājs iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā projekta grafisko daļu un iesniegumu atbilstoši Valsts zemes dienesta mājaslapā internetā ievietotajam paraugam; Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa sniedz atzinumu par projekta grafiskajā daļā attēloto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām datu sagatavošanas tehniskajām prasībām un zemes vienību robežu atbilstību Kadastra informācijas sistēmas datiem, uz projekta grafiskās daļas izvietojot atbilstošu spiedoga ekvivalentu elektroniskā vidē par projekta grafiskās daļas saskaņošanu vai nesaskaņošanu; zemes ierīkotājs iesniedz projektu Auces novada pašvaldībā; Auces novada pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u.c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes ierīcības projektu ierosina:
1) zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti;
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums par projekta izstrādi, grafiskais pielikums, kurā uz kartogrāfiskā materiāla pamatnes ir shematiski attēlota projektētā teritorija un projektētās robežas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki