Dzīvojamās telpas izīrēšana (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz šādu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā:
• pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana;
• sociālā dzīvokļa izīrēšana;
• nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
• palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no minētā reģistra vai atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt minēto palīdzību, pieņem Auces novada pašvaldības Dzīvokļu komisija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pašvaldības palīdzība personām tiek sniegta ar nosacījumu, ka tās ir Auces novada iedzīvotāji, kuri nepārtraukti pēdējo piecu gadu laikā ir dzīvojuši un deklarējuši savu pamata dzīves vietu Auces novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
Iesniegums, kuru paraksta visi kopā dzīvojošie pilngadīgie ģimenes locekļi.
Citi dokumenti:
Persona iesniedz rakstisku iesniegumu, atkarībā no situācijas pievienojot šādus dokumentus:
• personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa, pamatojoties uz tiesas spriedumu – spēkā stājušos tiesas sprieduma par izlikšanu no dzīvokļa kopiju, uzrādot oriģinālu;
• personas ar nepilngadīgiem bērniem - bērnu dzimšanas apliecību kopijas vai bāriņtiesas lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju vai bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu kopiju, uzrādot oriģinālus;
• pensionāri - pensijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
• politiski represētās personas - politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
• invalīdi - Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
• repatrianti - repatrianta izziņu, uzrādot oriģinālu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;
• personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
• ja nepieciešams, iesniedz dzīvojamās telpas īres (apakšīres) līguma kopiju;
• maksātspējīgās personas, kuras vēlas īrēt labiekārtotu, pašvaldībai piederošu dzīvokli, iesniedz izziņu par darba algu vai izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām vai pensijas apmēru vai citus dokumentus, kas apliecina personas maksātspēju.
• informācijas precizēšanai personai var pieprasīt iesniegt papildus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bēnes pagasta pārvalde
Bēnes pagasta pārvaldes Ukru pagasta klientu apkalpošanas punkts
Lielauces pagasta pārvalde
Lielauces pagasta pārvaldes Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745280; 25433649
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Auces novada pašvaldība
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: