Pašvaldības atbalsta saņemšana bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Sociālās garantijas bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžugimenē vai pie aizbildņa  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt vienreizēju pabalstu: 1) patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 2) sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. 2.Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigšanās, piešķir un izmaksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai. Pabalstu izmaksā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. 3.Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību)  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, ja viņš sekmīgi mācās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadību sasniegušie bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni, kuriem ārpusģimenes aprūpe ir beigusies.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Audžuģimene lēmumu par pabalstu un/vai kompensācijas piešķiršanu var apstrīdēt Ogres novada pašvaldībā, bet pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.06.