Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai) var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no personas nāves brīža, gadījumā, ja mirusi persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepienākas valsts nodrošināts apbedīšanas pabalsts un kurai uz nāves brīdi, vai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms tam bija piešķirts trūcīgas personas statuss.
Atbalstu apbedīšanas izdevumu segšanai trūcīgas personas nāves gadījumā piešķir tās tuvākajam ģimenes loceklim vai citai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu.
Atbalsta apmērs ir līdz 300,00 euro.
Atbalsta saņemšanai persona iesniedz iesniegumu Dienestā, pievienojot izziņu, kas apliecina, ka personai nav tiesību saņemt valsts nodrošinātu apbedīšanas pabalstu.
Atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo palīdzību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1